Eesergroen, Evangelisatiekapel


De Nederlander 01-08-1934


Foto website PKN Borger: https://www.pgborger.nl/geschiedenis/

Tekst op de website: https://www.pgborger.nl/geschiedenis/

Evangelisatievereniging Maranatha in Eesergroen
Eesergroen en Eeserveen waren in de 19e eeuw gebieden waar bijna niemand woonde. De mensen bleven veelal bij elkaar wonen in de dorpen. Alleen de allerarmsten trokken wel naar de buitengebieden waar men dan in zelfgemaakte hutten ging wonen.
Het was algemeen bekend dat in Eesergroen–Eeserveen armoede heerste. De gezinnen waren vaak groot in tegenstelling tot het inkomen. Daar kwam verandering in aan het eind van de 19e eeuw, want zo rond 1880 begon men met de ontginning van het veengebied.
De synode van de Hervormde Kerk was destijds van mening dat in dergelijke gebieden het evangelie gebracht moest worden.
Daartoe werden mensen opgeleid tot zogenaamde bijbelcolporteurs. Ze werden op pad gestuurd met een aantal Bijbels om ze in die gebieden te verkopen (degene die dat niet kon betalen kreeg een exemplaar gratis) en het evangelie te brengen.
In Borger woonde op Hoofdstraat 79 ook een bijbelcolporteur, de heer Bakker. Hij kwam destijds ook in Eesergroen-Eeserveen en vond er vooral in Eesergroen nogal wat aanhang.
Men besloot om kerkdiensten te houden onder leiding van de heer Bakker in de boerderij van de fam Beuker. Ook werden de diensten wel gehouden in de boerderij van de fam Abbingh.
De heer Bakker was alleen bevoegd om het Woord te verkondigen. De sacramenten (Doop en Avondmaal) mocht hij niet bedienen.
De diensten liepen zo goed dat men besloot een kapel te bouwen. Er werd 15 are grond gekocht van de fam. Abbingh en hier werd in 1917 een kapel op gebouwd.
Er was toen weinig contact met de Hervormde Gemeente in Borger. Als er gedoopt moest worden dan ging men naar Schoonoord en ook vierde men daar het Heilig Avondmaal.
Tijdens de oorlog (1940-1945) gingen ook gereformeerden in de kapel ter kerke en ook namen zij deel aan het verenigingsleven dat vanuit de kapel werd georganiseerd.
Na de oorlog vond er een geleidelijke verandering plaats, mede door de nieuwe kerkorde (1951) die meer eenheid binnen de Hervormde Kerk moest bewerkstelligen.
Dit had tot gevolg dat er geleidelijk aan wederzijds toenadering werd gezocht tussen de Hervormde Gemeente van Borger en “Maranatha”, de evangelisatievereniging in de kapel van Eesergroen.
Het uiteindelijk gevolg was dat er een samenwerking op gang kwam tussen de Hervormde Gemeente, die een vrijzinnige signatuur had, en de rechtzinnige Evangelisatievereniging.
Geleidelijk aan werden er afspraken gemaakt over het gebruik van de kerk en de kapel (1961).
In 1975 kwam er een fusie tot stand tussen de Hervormde Gemeente in Borger en de Evangelisatievereniging in Eesergroen. De laatste kerkdienst in de kapel werd gehouden op zondag 28 september 1975.
De zondag daarop volgend, 5 oktober 1975, werden 3 bestuursleden van de Evangelisatievereniging bevestigd als ambtsdrager in de Hervormde Gemeente.
In de jaren '70 en '80 van de 20e eeuw werden de kapel in Eesergroen en het kerkje in Drouwenerveen afgestoten.


Situatie 2011 https://reliwiki.nl/index.php/Eesergroen,_Dorpsstraat_6_-_Maranatha