Assen Apostolisch genootschap Selma Lagerloflaan


Links ansichtkaart na 1960 rechts onbekend


Electronisch Monarke-orgel (01)

Bronnen:

  1. E-Mail van Marian Dikken d.d. 27 december 2019