Assen City Life Church

Deze moderne stroming maakt gebruik van de voormailge Gereformeerde Zuiderkerk.
Voor zover mij bekend maakt men geen gebruik van het aldaar aanwezige orgel