Bovensmilde Gereformeerde kerk (Het Kruispunt)

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 11 maart 2017
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur IV
 - Jacques Reuland (1918-2008) Inventie nr. 1 Registratie: Holpijp8', Octaaf 2'
 - Moritz Brosig (1815-1887) Praeludium I Opus 52 Registratie: Prestant 8', Octaaf 4'
 - Marcel Duprť (1886-1971) Abide with us nr.1 opus 79 Registratie variant 01: Manuaal I:Holpijp 8', Manuaal II: Viola da Gamba 8', Fluit 4' Tremulant variant 02: Manuaal I:Holpijp 8', Manuaal II: Viola da Gamba 8'

Geluidsopnamen door Frits Kaan, Rinke Bodewits en Nico Meilof op zondag 13 augustus 2017
Frits Kaan: J.F. Dandrieu, NoŽl-1 en NoŽl-2
Rinke Bodewits: J.S. Bach, Triosonate nr. 1 BWV525 deel01 en Fantasie BWV542
Nico Meilof: W.A. Mozart, Stay with me till the morning KV622

Kerk
De kerk werd gebouwd in 1952 en ingewijd op 14 mei 1952.


Links ansichtkaart jaren '60 van de 20e eeuw, rechts Reliwiki (02)

Orgel

1952: Op 16 juli besluit de kerkenraad in de nieuw te bouwen kerk voor het orgel geen galerij te bouwen, maar het orgel boven de preekstoel te plaatsen.
Op 22 juli wordt geconstateerd dat het orgelfonds voor heel Smilde op f 4269,06 stond. Na de afsplitsing van Bovensmilde bleef hier f 1600,50 van over.
Op 19 augustus moet een andere boekhouder voor het orgelfonds worden gezocht, omdat de uitgezochte persoon de benoeming niet heeft aangenomen. Het orgelfonds zal worden gevoegd vanuit het verjaardagsfonds. Bij elke verjaardag gaat iemand langs met een gemekrt zakhe waarin een gift kan worden gedaan.
Op 31 december is de stand van het orgelfonds f 1.787,36 (08)

1953:  Op 3 maart 1953 komt aan de orde dat de organisten van Smilde hebben toegezegd ook op het orgel in Bovensmilde te zullen spelen. Aan een paar jongens zal worden gevraagd om te orgelpompen.
Op 8 mei wordt een aanbod behandeld van orgelmaker Spiering. Zij hebben te koop een orgel van 3.450,- en een van f 3.450,-. De scriba zal informeren naar de details en uitzoeken of ze geschikt zijn voor de kerk. Moet er een orgelcommissie worden opgericht? (08)
Op 3 juni wordt ook het voorstel van orgelmaker Spiering behandeld. Tijdens de behandeling komt J. de Vries uit Smilde binnen. Het instrument van Spiering vindt hij te duur.
Hij heeft een voorstel van orgelmaker De Wit uit Badhoeverdorp. Het aanbod van De Wit heeft betrrekking op twee orgels: Een nieuw te bouwen instrument voor f 8.600,- en gebruikt orgel voor f 3.850,-.
Gezien de niet zo rooskleurige financiŽe toestand van de gemeente moet worden gezocht naar een goedkope oplossing. De speeltafel moet volgens De Vries niet bij het orgel, maar beneden in de kerk moeten staan.
Besloten wordt geen orgelcommissie in te stellen. omdat er geen terzake deskundige personen aanwezig zijn. De kerkenraad wenst de zaak in eigen hand te houden.
De orgelpomper A. Appelo wil zijn functie niet voortzetten. L. Offereins zal in zijn plaats gevraagd worden. (08)
Op 9 juni beantwoordt orgelmaker De Wit een brief van 4 juni uit Bovensmilde. De eerste aanbieding van het unit-orgel was te minimaal.
De Wit biedt aan een kegellade toe te voegen met plaats voor 5 regeister, waarvan Prestant 8', Otaaf 4'en Mixtuur II-III worden geplaatst.
Het tweede klavier wordt dan de unit-lade. Uit de gedekte stem kunnen dan een 16', 8'en 4' worden afgeleid en op het pedaal een 16' en een 8'.
Het onderklavier krijgt een superoctaafkoppel.
De prijs van dit orgel komt dan op f 5.500,-. In de Gereformeerde kerk te Een staat een soortgelijk orgel. Misschien zou dit beluisterd kunnen worden.
Op 5 augustus wordt het bestek opgemaakt voor de bouw van een orgel door orgelmaker De Wit uit Badhoevedorp. (06)
De dispositie wordt als volgt:
Onderklavier
1. Bourdon 16''
2. Prestant 8'
3. Holpijp 8' afgeleid van 1
4. Octaaf 4'
5. Fluit 4' afgeleid van 1
6. Open plaats voor Quint 2 2/3
7. Open plaats voor Octaaf 2'
8. Mixtuur II-III
9. Superkoppel onderklavier
Bovenklavier
10. Holpijp 8' afgeleid van 1
11. Gamba 8' C-B afgeleid van 1
12. Fluit 4' afgeleid van 1
13. Salicet 4'afgeleid van 11
14. Nasard 2 2/3' afgeleid van 1
15. Tremulant
Pedaal
16. Subbas 16' afgeleid van 1
17. Bourdon 8' afgeleid van 1
18. Pedaalkoppel onderklavier

Tractuur electro-pneumatisch
Windladen: pneumatisch kegellade voor het onderklavier met 5 cancellen, waarvan 2 gereserveerd; unitlade voor de registers 1 en 11
Valgen: voor de kegellade; voor het kleine pijpwerk op de unitlade; voor het grote pijpwerk
Het orgel wordt boven de preekstoel geplaatst. De speeltafel wordt op afstand geplaatst. Kosten f 8,- per meter
Intonatie op een winddruk van 70mm
Garantie 10 jaar mits bij orgelmaker in onderhoud voor f 50,- per jaar
De prijs van het orgel is f 5.500,- Hierbij is inbegrepen het unit-orgel dat werd aangeboden voor f 2.900,- (06)
In de kerkenraadsvergadering van 16 juni wordt een brief van orgelmaker De Wit behandeld: het aangeboden orgel is te klein voor de kerk. Hij heeft een orgel beschikbaar van f 5.500,- dat beter past. In de vergadering van 2 juli meldt Ds. Touwen dat hij op 12 juli een dienst leidt in Beatrixoord. Daar staat een orgel dat misschien geschikt is. Er zullen twee kerkenraadsleden meegaan om het orgel te beluisteren. Besloten wordt een 'krachtkabel' voor het orgel aan te leggen.
Op 14 juli wordt verslag uitgebracht van het orgel in Beatrixoord. Het orgel bleek te klein te zijn. Daarna komt de financiering van het orgel ter sprake. Er moet f 6.000,- worden besteed.  Er moet f 4.000,- geleend worden. Het orgelfonds brengt f 300,- per jaar op. In kas zit f 2.000,-. Dit bedrag kan in 16 jaar worden afgelost met een rente van 4% per jaar. Besloten wordt om op de aanbieding van de firma De Wit in te gaan.
Op 27 juli komt er orgel weer aan bod. Bij de koop spelen financiŽn een belangrijke rol. Er wordt gedicussieerd over de finaciering: een rondgang, verjaardagsfonds.
men vindt het jammer dat het oude orgel wordt verkocht. Uiteindelijk is niemand tegen het voorstel om het orgel van De Wit te kopen.
Op 4 augustus meldt de scriba dat hij de firma De Wit heeft gevraagd om een tekening van het orgel. Het idee van renteloze leningen van f 10,- of 25,- geeft te veel werk het te lenen bedrag is niet zo groot. (08)
Op 14 september schrijft De Wit dat het front geen houten pijpen bevat. De architect vond het front te breed. De breedte van de nis 360 cm. De architect stuurde een ontwerp met een breedte van 320 cm. Hij wilde hlangere pijpen in het front. Dit kost f 65,- meer.
De frontpijpen zijn van zink. De labiums, voetspitsen en stemrollen zijn van lood. Het bestaande orgel heeft een kabel van 7 meter. Er dient nog op te worden gegeven wat de lengte moet worden. De Wit is nog van plan langs te komen om het een en ander op te meten. (06)
Op de vergadering van 10 november wordt de ingebruikneming van de kerk besproken. Er zal een fotograaf aanwezig zijn. Organisten zijn: Herman Hoogeveen, mebr. Offereins-Van Wijk en jac. de Vries. Blomsma en Offereins krijgen een doos sigaretten voor het orgelpompen tijdens de diensten in de Hervomde kerk.
Op 14 december wordt gemeld dat dhr. De Wit een bezoek zal brengen aan de kerk.
Op 29 december wordt gemeld dat een orgelvloer niet noodzakelijk is. Organisten krijgen f 25,- voor de aanschaf van muziekboeken. (08)

De kerk werd op 20 novmber 1953 in gebruik genomen. Zoals aan onderstaande foto te zien was het orgel nog niet gereed.

Provinciale Drentsche en Asser courant 28-08-1953 en Nieuwsblad van het Noorden 21-11-1953 (klik op de afbeelding voor een vegroting)

1954: Bouw van het orgel door fa. de Wit uit Badhoeverdorp.
In de kerkenraadsvergadering van 1 juni wordt gemeld dat de orgelmaker De Wit het orgel in augustus in de kerk zal plaatsen. (08)


Foto Jans Vrieling (01)

Basisregisters van het unit-orgel met 360 pijpen
:
Prestant 8', Gamba 8', Fluit 4', Mixtuur, Subbas 16'

Volgens onderstaand krantenbericht werd het orgel in mei 1954 in gebruik genomen. In de notulen van de kerkenraad van 1 juni staat dat het orgel in augustus gereed zal komen. Was het toen pas geheel voltooid?


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-05-1954

1956: In mei zal dhr. Bulthuis enige reparaties aan het orgel uitvoeren.
Op 3 juli zegt organist Herman Hoogeveen dat hij nog geen antwoord heeft gekregen van De Wit op zijn vragen. Mej. Alie Offereins wil graag oefenen op het orgel. Zij mag dit doen onder toezicht.
In augustus wordt gezegd dat orgelmaker De Wit volgens het bestek 2x per jaar tegen een vergoeding van f 50,- het orgel zal nakijken. Hij is echter nog niet geweest.
Op 4 september nog steeds geen bericht van orgelmaker De Wit. (08)

1957: Op 5 juli wordt overlegd of mijn een abonnement zal nemen op nieuw verschenen orgelmuziek. De scriba zoekt dit uit. Wordt er geoefend met de nieuwe gezangen voor de dienst? Eerst maar eens de Psalmen goed leren zingen.Er zal een zangbundel voor de organisten worden besteld. (08)
Op 25 juni 1957 word gemeld dat zowel Bovensmilde als Midden-Smilde contact hebben gehad met orgelmaker De Wit. De Wit wil voorlopig afstand van het onderhoud van het orgel. Als ze weer tijd hebben dan willen ze het onderhoud weer voortzetten. Het onderhoud gaat nu over naar Reil uit Heerde. (10)

1959: Op 12 februari wordt besloten dat de organisten per jaar f 25,- om muziekboeken te kopen. Deze blijven eigendom van de kerk en dienen in de kerk te blijven liggen.
26 maart: het orgel moet worden nagezien door Reil uit Heerde.
25 mei: organisten Hoogeveen en Witterholt? vertrekken. In hun plaats worden benoemd: Amsing, v/d Veen. Ook de heer haveman zal gevraagd worden.
25 september: Het orgel is zeer slecht en Reil is nog steeds niet geweest. De voorzitter heeft een brief geschreven naar dhr. Duyker van het landelijke verband om te vragen hoe het nu zit met de garantie. Er wordt ook voorgesteld een paar duizen gulden te lenen om het orgel te laten herstellen.
26 oktober: Het orgel is nog steeds defect. Reil zal per aangetekende brief worden verzocht binnen 8 dagen een reparatie uit te voeren. indien dit niet gebeurd wordt de relatie beŽindigd. (10)
Op 13 november brengt Reil rapport uit over het orgel dat bij hem in onderhoud is. Het is een electro-pneumatisch orgel volgens het unit-systeem. Uit 4 1/2 basisregisters zijn 14 registers afgeleid. Ook is het orgel niet voltooid. De tractuur van de speeltafel is zeer onbetrouwbaar en van slechte makelij. De registers werken pneumatisch. Dit moet worden gewijzigd naar electrisch, omdat dit een veel betrouwbaarder systeem is. De windlade van Manuaal I is goed gemaakt met een mogelijkheid voor een uitbreiding met 2 registers. De dispositie zou dan als volgt kunnen worden: Prestant 8', Holpijp 8' (nieuw), Octaaf 2' (nieuw), Mixtuur.
Manuaal II is een transmissielade en kan beter worden vervangen door een nieuwe lade met 3 registers: Gamba 8' (bestaand register met 12 nieuwe pijpen), Roerfluit 4' uit de huidige Fluit met 6 nieuwe pijpen en een Sesquilter II (nieuw).
De Subbas 16' van het pedaal kan worden gehandhaafd, maar dient krachtiger te worden geÔntoneerd.
De windvoorziening is uiterst gebrekkig. Er komt een nieuwe windmotor en een nieuwe balg voor Manuaal I. De huidige balg voor Manuaal I kan dan verhuizen naar Manuaal II. Het front blijft gehandhaafd. De kosten van deze ombouw worden geschat op f 6860,-. (06)
8 december: Reil heeft een prijsopgave gestuurd voor de verbouwing en reparatie voor f 6.860,- van het orgel.
Het wordt uitgebreid tot 643 pijpen. De secretaris zal inlichtingen inwinnen omtrent de firma Reil. Als de inlichtingen goed zal aan de kerkenraad worden voorgesteld Reil het werk te laten uitvoeren.(10)

1960/61: In januari wordt er voor het orgelfonds een spaarbankboekje geopend. Er wordt gestart met een saldo van f 425,05. De eerste storting van f 77,36 dateert van 13 januari. Het boekje sluit in 1975.
Ook wordt er een notitieschrift gemaakt, waarin alle giften en aflossingen staan vermeld. Het startbedrag van f 4.800,- wordt geleend van de diaconie en jaarlijks met f 400,- afgelost.
Op 6 januari praat de CvB de kerkenraad bij over de restauratie en uitbreiding van het orgel. (11)
Op 7 januari gaat de kerkenraad accoord met de offerte van Reil.
Op 14 januari dankt Reil voor de opdracht en zegt binnenkort langs te komen voor het voorbereiden van de werkzaamheden.
De revisie van de speeltafel wordt uitbesteed bij Claveaux. Zie brief d.d. 27 mei van Claveaux aan Reil.
30 mei : Door het overlijden van dhr. Reil is de verbouwing van het orgel gestagneerd. De firma heeft echter beloofd dat er binnekort wordt gestart met de werkzaamheden. Als het orgel klaar is kan er met een lijst worden rond gegaan om de kosten te dekken. (10)
Op 3 juni geeeft Claveaux per briefkaart (voorzijde, achterzijde)  aan Reil instructies hoe het materiaal in Rotterdam te bezorgen.
In september wordt afgesproken dat de orgelingebruikneming wordt gedaan met eigen krachten: zangverenging, organisten en trompet. (11)
4 oktober: Er is tot nu toe f 1.861,- opgehaald voor de verbouwing van het orgel. De rekening van Reil zal zo spoedig mogelijk betaald worden. (10)
Op 7 oktober 1960 een betaling van f 6.860,- aan J. Reil-de Brake (kerkorgel)  (06)
Op 9 november vraagt de kerk aan Reil of de garantietermijn van 10 jaar bij intensief gebruik blijft gehandhaafd. Er is namelijk een aanvraag binnen gekomen om het orgel 2 dagen te gebruiken voor studie. (03)
Op 11 november antwoordt Reil dat het orgel dan wat meer onderhoud nodig heeft. Het komt regelmatig voor dat er mankementen optreden bij het oefenen door leerlingen.
Op 10 januari 1961 antwoordt Reil dat dit geen consequenties heeft voor de garantietermijn. (03)
21 november 1961 Stemmen kerkorgel 27-6-1961 f 59,50 (06)

Bladzijde uit een oud aantekenboekje van Reil

Dispositie na de werkzaamheden van Reil:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Gamba 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Roerfluit 4'    
Octaaf 4' Sesquialter II    
Octaaf 2' Tremelo      
Mixtuur IV        


1962: 18 juli 1962 Stemmen kerkorgel f 70,- (06)
In de vergadering van de Commissie van Beheer (CvB) wordt gesproken over salris voor de organisten. Dit wordt nie wenselijk geacht.
In de vergadering CvB van 17 juli wordt gemeld dat het orgel door Reil is gestemd, maar nog niet helemaal zuiver is.
27 augustus: Kees Amsing vraagt of zijn broer ook zonags in de kerk mag spelen. Daar is geen bezwaar tegen.
Op 24 september wordt door dhr Hermans gevraagd om het orgel te mogen bespelen. Dit wordt toegestaan. (09)

1964: Op 1 oktober wordt in de CvB een rekening besproeken van f 105,- van Reil. (09)

1965: Op 1 maart 1965 gaat de CvB akkoord met reparatiekosten van het orgel omdat 'het orgel nog zeer goed is'.
Op 1 juli wordt besloten een nieuw gezangboek te kopen. (09)

1966:  Op 29 juli wordt in de CvB afgesproken dat de organisten een vergoeding van f 25,- zullen krijgen. (09)

1967: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Reil: 10 maart mevr. J. Reil-de Brake f 54,-; 22 augustus J. Reil, Heerde f 123,- In het notieboekje dezelfde uitgaven.(06)

1968: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Reil: 1 november J. Reil Orgelbouw f 87,- (06)

1969: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Reil: 30 januari J. Reil Heerde f 36,- (06)
Op 12 mei schrijft de commissie van beheer dat het orgel, volgens de organist (dhr. Harmans hoofd van de lagere school), gebreken heeft in het door Reil gebouwde deel. Men verzoekt Reil om de problemen op te lossen volgens de garantie van 13 november 1959.
Op 25 juni schrijft men nogmaals, omdat Reil nog geen reactie heeft gegeven.
Op 1 november schrijft de commissie van beheer aan Reil om een afgesproken onderhoudsbeurt van f 125,- uit te voeren. Reil stelt dat er al tweeŽnhalf jaar geen onderhoud was uitgevoerd. De commissie van beheer vindt echter wel facturen over die periode.
Op 18 december antwoordt Reil dat deze facturen betrekking hebben op kleine reparaties. De onderhoudsbeurt en een stemming heeft inmiddels plaats gevonden op 17 december. (03)
Op de CvB-vergadering van 29 december wordt besloten dat Van Veen contact zal opnemen met dhr. R. Klein om de kwaliteit van het orgel te beoordelen. (09)1970: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Reil: 14 januari J. Reil orgelbouw Heerde f 230,72 (06)
Op 22 februari wordt in de CvB besloten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de orgeladviescommissie. men vindt het te duur. Er wordt rechtstreeks contact opgenomen met orgelmaker Leeflang. (09)
Leeflang beantwoordt op 23 maart een verzoek van 9 maart vanuit Bovensmlide om het orgel te onderzoeken. Leeflang heeft op 18 maart een bezoek aan het orgel gebracht. Het orgel is in wezen een "verzameling heterogene orgelonderdelen" welke zijn samengevoegd tot een instrument met een electrische systeem. Dit soort orgels worden tegenwoordig niet meer gemaakt. Het advies is het orgel niet restaureren omdat de problemen niet voorgoed zijn opgelost. Er zullen zich in de toekomst storingen blijven voordoen.
Bij de bouw van een nieuw orgel zijn er geen onderdelen uit het oude orgel die kunnen worden hergebruikt. Een orgel met twee manualen en een zelfstandig pedaal zal rond de f 40.000,- kosten. Een foto van het orgel in de Gereformeerde Open Hof Kerk van Apeldoorn wordt bijgesloten.(06)
Op 6 april wordt in de CvB besloten dat er door het oordeel van de firma Leeflang alsnog advies zal worden gevraagd aan de orgeladviescommissie van de GOV. Dhr. Harmans heeft onafhankelijk van Dhr. R. Klein een gelijkluidend oordeel over het orgel. Er zal contact worden opgenomen met orgelmaker Opten om zijn oordeel te vragen. (09)
Op 7 april wordt advies gevraagd van de Orgelbouw Adviescommisie van de Gereformeerde Organisten Vereniging (OAC). Deze zegt op 13 april toe om langs te komen.
Op 4 mei brengt de OAC een advies over het orgel uit. Chris Hanegraaff heeft het orgel op 18 april bezocht.
Twee organisten waren bij het onderzoek aanwezig. Volgens de organisten was het orgel gebouwd door De Wit en later gewijzigd door Reil.
Daarna wordt de dispositie genoemd. Het orgel is een samenraapsel van diverse onderdelen. De ene windlade heeft 54 tonen en de andere 56 tonen. Ook de houtsoort is verschillende: mahonie en eiken.
De tractuur is zeer slordig aangelegd en is onvoldoende beschermd te vocht en vuil. De windmotor maak veel lawaai en de blaasbalg aan de kleine kant. De speeltafel ziet er aan de buitenkant goed maar inwendig is zeer goedkoop materiaal gebruikt.
De registersamenstelling van Manuaal I is redelijk te noemen, maar de klank is weinig fraai.
De samenstelling van Manuaal is onverklaarbaar. men heeft maar wat neer gezet.
Een orgel met dusdanige gebreken is het niet waard om er verder geld aan te besteden.
Advies: aanschaf van een nieuw instrument. Een orgel met 9 registers is groot genoeg en zal circa f 35.000,- kosten.(06)
In een Vergadering van eind mei wordt vastgesteld dat de problemen met het orgel niet kunnen worden opgelost met een restauratie.
Op 1 juni wordt in de CvB besloten dat er een overleg over het orgel zal plaatsvinden met de organisten. Men is van plan een aantal instrumenten te bezoeken.
Op 8 juni vergadert de CvB met de organisten. Er zijn weinig mogelijkheden gezien de financiťle situatie.
Op 22 juni beslist de CvB dat orgelmaker Opten het orgel gaat onderzoeken.
Op 17 augustus wordt het voorstel van Opten besproken om het orgel voor f 2.000,- weer in goede staat te brengen. Er worden voorbereidingen getroffen voor een geldinzameling.
Op 14 september overlegt de CvB met orgelmaker Opten. men heeft inlichtingen ingewonnen omtrent Opten en deze waaren goed genoeg om met hem door te gaan. Opten is van plan om met de werkzaamheden aan het orgel te beginnen eind oktober. De bestaande windmotor brengt f 50,- op. Garantie op dit orgel is voor Opten niet mogelijk. Er wordt besloten hem de opdracht te gunnen.
In de CvB-vergadering van 30 november wordt gemeld dat Opten wegens ziekte nog niet aan zijn werkzaamheden is begonnen.
Op 28 december wordt besloten na te vragen welk bedrag nog aanwezig is in het orgelfonds. Voor het restbedrag zou geld kunnen worden geleend van de diaconie. (09)

1971: Uit een brief van 2 februari 1973 met een samenvatting van kosten van de afgelopen 10 jaar staat een uitgave in 1971 van f 3.250 voor een grote reparatiebeurt. (07)
Op de CvB-vergadering van 27 maart 1971 deelt de boekhouder mee dat er f 800,- binnen is voor de orgelreparatie.
Op 26 april wordt gemeld dat de reparatiewerkzaamheden aan het orgel vorderen. Volgens Opten is het orgel nog in redelijke staat. Er wordt besloten een geldinzameling te houden.
Op 24 mei delen de organisten mee dat ze zeer tevreden zijn over de werkzaamheden van Opten. De boekhouder deelt mee dat er nu f 3.000,- binnen is voor het orgel.
Op 7 september wordt gemeld dat de restauratie f 2.600,- heeft gekost. Men gaat navragen wat de bestemming wordt van het overtollige bedrag. (09)

1972: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Opten: 24 augustus A.S. Opten f 145,35 (06)

1973: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Opten: 23 maart A.J. Opten kerkorgels f 1.632, 41 (06)

1974: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Opten: 5 september Nota A.J. Opten f 195,46 (06)

1975: Uitgaven uit het spaarbankboekje van het orgelfonds aan Opten: 17 januari A.J. Opten Kerkorgels f 165,88 (06)


Foto's Jans Vrieling 2004 (01)


2017: De kerk wordt in de loop van 2017 gesloten en de kerkelijke Gemeente zal zijn intrek nemen in de Hervormde kerk van Bovensmilde.
Deze kerk was eerder afgestoten en overgedragen aan het Drents Landschap. De kerk wordt nu gehuurd van het Drents Landschap.
De Gereformeerde kerk en pastorie staan te koop.
Het orgel is tot 2017 in onderhoud geweest bij Opten.
Foto's Geert Jan Pottjewijd 2017

2020: De kerk is aangekocht door de Hersteld Gereformeerde kerk van Assen.
Het orgel was al deels ontmanteld. Voor het vervolg zie bovenstaande link. (04)

Bronvermelding:

 1. E-mail uit 2004 met foto's door Jans Vrieling uit Smilde
 2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Bovensmilde,_Ds._Luitzen_Dijkstrastraat_21_-_Gereformeerde_Kerk
 3. Archief Reil
 4. Contactbrief 145 - Verzamelblad voor Kerkkaartenverzamelaars
 5. Boek: Sjoerd Post, Van Gereformeerde Kerk tot ĎKruispuntí, Zestig jaar kerkgeschiedenis in woord en beeld, Uitgave van de PKN te Bovensmilde, 2017
 6. Drents Archief: 0813 Gereformeerde Kerk te Bovensmilde 11 Stukken betreffende aanleg, onderhoud en financiering van het orgel; 1953-1973
 7. Drents Archief: 0813 Gereformeerde Kerk te Bovensmilde 10 Stukken betreffende verbouw van pastorie en kerkgebouw; 1965-1973
 8. Drents Archief: 0813 Gereformeerde Kerk te Bovensmilde 1 Notulen van vergaderingen van de kerkenraad 1952-1958
 9. Drents Archief: 0813 Gereformeerde Kerk te Bovensmilde 9 Commissie van Beheer Notulen van vergaderingen van de Commissie van Beheer 1961-1974
 10. Drents Archief: 0813 Gereformeerde Kerk te Bovensmilde 8 Commissie van Beheer Notulen van vergaderingen van de Commissie van Beheer 1954-1961
 11. Drents Archief: 0813 Gereformeerde Kerk te Bovensmilde 2 Notulen van vergaderingen van de kerkenraad 1958-1971