Drijber, Gereformeerde kerk

1929: Bouw van de eerste kerk. (02)


Foto Reliwiki


1939:    (02)
7 augustus: Er wordt meegedeeld dat het orgel van ds. Heersink is gekocht voor f 300,-. Het wordt betaald in 8 jaarlijkse termijn van f 45,-. Bij aankomst bleek het orgel ernstig door houtworm te zijn aangetast. Wordt de houtworm bestreden of wordt het orgel terug gestuurd?
1 november: Blijkbaar wordt het orgel toch aangekocht. Er ligt een concept-contract met ds. Heersink.

1940:
Naast de bestaande kerk wordt een grotere kerk gebouwd. De oude kerk wordt verenigingsgebouw. (02)
Toespraak Ds. Heersink? bij de ingebruikneming van de kerk. (05)


Bouwtekening (Klik op de afbeelding voor een vergroting)  (05) De tekening van het orgel is zeer vermoedelijk fantasie van de architect. Het in 1942 geplaatse orgel heeft een heel ander front.


Nieuwe provinciale Groninger courant 17-01-1940


Bericht uit onbekende krant januari 1940, Hoogeveensche Courant januari 1940  (klik op de afbeelding voor een vergroting) (05)


Ansichtkaart links uit 1958, rechts: Foto ReliwikiChristelijk sociaal dagblad voor Nederland De Amsterdammer 18-01-1940

26 januari: De zonen van br. Hessels zullen vooreerst het orgelpompen waarnemen.
30 september: Organisttvdvd Berg klaagt overhethet orgel. Besloten wordt het te laten nazien. Br. Hessels vraagt of zijn zonen kunnen worden ontheven van hun taak als orgeltrapper.
Besloten wordt een vergoeding voor het orgelpompen te geven van F 1,= per maand. Br. Hessels zegt dat het hem hierom niet te doen is. Ook anderen moeten in de gelegenheid gesteld worden..
1940: Kasboek: Afbetaling orgel f 45,-; beloning orgelpomper f 12,- (07)

1941:  (02)
8 januari: Br. Staal stelt samen met de organisten voor een Orgelfonds te stichten. Er wordt besloten dit aan de orde te stellen op de volgende ledenvergadering en het daarna weer aan de orde te stellen.
6 maart: De organist speelt erg lange voorspelen in de tussenzang. Er wordt afgesproken om met de organist te overleggen het voorspel weg te laten.
18 april: Behandeling van een ingekomen brief van Valckx & Vercouteren. Er wordt besloten prijsopgave te vragen.
9 juli: Er wordt besloten een Orgelfonds in te stellen. Bij de ingang van de kerk wordt een offerblok opgesteld voor het orgelfonds. Om een begin te maken met het orgelfonds wordt er direct gecollecteerd in de kerkeraad en kan de opbrengst van f 6,50 worden ingeboekt.
10 november: De toestand van het orgel laat te wensen over en er wordt besloten Meek uit Assen naar het orgel te laten kijken. Ook wordt besloten stoelen aan te schaffen voor de organist en de "pomper".
9 december: Meek komt binnenkort naar het orgel kijken. Men is er nog niet in geslaagd goede stoelen te vinden voor organist en pomper.
1941: Kasboek: Nota Meek orgel f 27,-; afbetaling orgel f 45,- (07)1942: In dit jaar wordt een pneumatisch orgel aangeschadt van de fa. Spiering met 1 manuaal. (02)
5 januari: Het aankopen van stoelen bij het orgel voor organist en orgelpomper isnognog niet gelukt. De vergoeding voor de orgelpompers mag worden benut voor de aanschaf van de stoelen.
2 februari: De aankoop van stoelen voor organist en orgelpomp zijn gekocht.
2 maart: In de volgende vergadering van de orgelcommissie worden voorstellen verwacht voor de aanschaf van een orgel. De kerkenraad wil uitvoerbare plannen in overweging nemen.
9 april: De orgelcommissie heeft de plannen voor de aanschaf van een orgel verder uitgewerkt, maar moet nog inlichtingen inwinnen, voordat een definitief voorstel aan de orde komt.
1 juni: De plannen voor de aanschaf van een orgel worden toegelicht door de orgelcommissie. De kerkenraad is het eens met de gang van zaken tot nu toe.
10 juni: Er wordt besloten verder te gaan met de aanschaf van een orgel. Tot nu toe is er al f 300,-  via het offerblof verzameld. Er zal een intekenlijst worden gestart. Mocht de intekenlijst niet de gewenste f 1.500,- opleveren dan gaat de aanschaf mogelijk niet door.
10 augustus: Br. Staal zal er voor zorgen dat er bij een volgende trouwdienst een organist aanwezig is.
1 september: Het aangekochte orgel blijkt moeilijk plaatsbaar te zijn in de daarvoor beschikbare ruimte. Men besluit daarom alternatief 2 te plaatsen. Het orgel is echter f 365,- duurder.
De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel.

Verloop aanbieding door Meek van een orgel in bezit van Reil
Op 16 mei schrijft Reil aan Meek dat hij een orgel te koop heeft voor Hfl 1500,=, maar daar is ook al een gegadigde voor. Men moet dus snel beslissen. Hij wil het orgel graag verkopen zonder montage, omdat zijn personeel is gevorderd en hij dus weinig mankracht heeft om het orgel te plaatsen.
Op 18 mei antwoordt Meek dat hij het orgel bij de kerkenraad zal aanbevelen. In de kantlijn vermeldt hij dat zijn vrouw plotseling ernstig ziek is geworden.
Op 1 juli schrijft Meek aan Reil dat hij aan de kerkenraad van Drijber heeft verteld dat het aangeboden orgel inmiddels is verkocht. De kerkenraad is echter nog wel ge´nteresseerd in een ander orgel. Ook schrijft hij dat de beantwoording van de brief van Reil lang heeft geduurd omdat zijn vrouw ondertussen is overleden.
Op 6 juli condoleert Reil Johan Meek met het verlies van zijn echtgenote. Het orgel dat Meek op het oog had voor Drijber is inderdaad verkocht aan de Gereformeerde kerk van Zalk. Reil heeft nog een ander mechanisch orgel staan. Dit moet echter eerst worden gereviseerd, maar zal vermoedelijk wat goedkoper uitkomen.
Op 9 juli schrijft Meek aan Reil dat hij naar Heerde wil komen om het door Reil aangeboden orgel te zien.
Op 29 juli meldt Meek aan Reil dat de orgelcommissie belangstelling heeft voor het orgel dat Reil aanbiedt en het graag wil zien en horen. Ook vraagt hij of het mogelijk is de Bourdon 16' doorlopend te maken
Op 5 augustus meldt Reil aan Meek dat het bijplaatsen van een Bourdon 16' f 420,- gaat kosten.
Meek schrijft op 26 september aan orgelmaker Reil dat hij achter het net heeft gevist bij deze opdracht. Toen Meek ziek was heeft Spiering zijn aanbieding weten door te drukken.
Op 10 oktober vraagt Meek aan Reil aanvullende gegevens over het orgel dat was bestemd voor Drijber. Misschien is er nog een andere koper. (03)
30 november: Verslag van de ingebruikname van het nieuwe Spiering-orgel. Dhr. Sijbe Welmers (1901-1958)(vader van de componist en organist Jan Welmers) uit Zuidlaren demonstreert het orgel.
Gememoreerd wordt dhr. Gansekoele, die meehielp bij de opbouw van het orgel in de kerk.
1942: Kasboek: Afbetaling orgel f 45,-; beloning orgelpomper f 12,- (07)
1943 (02)
16 juni De schuld voor het orgel is bijna afgelost.
2 augustus: Het restant van de schuld voor het orgel wordt in zijn geheel afgelost.
1943: kasboek: Aflossing orgel f 225,-; orgelp. f 12,- (07)1944 (02)
1 mei: De eerste organist wordt verplicht om bij huwelijksdiensten te spelen tegen een vergoeding van f 5,-. Een deel van de vergoeding moet hij afstaan aan de orgelpomper.
1944: Kasboek: orgel f 12,-; orgel pompen f 18,-; organist f 12,- (07)Foto W. Blokland (04)

1945: Kasboek: orgelpomper f 12,-; Organist f 5,-
1946: Kasboek: orgelpomper f 12,-
1947: Kasboek: Organist f 10,-; orgelpomper f 12,-
1948: Kasboek: Orgelp f 12,-
1949: Kasboek: Orgelpompen en en Telefoon port f 18,91; rekening Spiering f 80,- (07)

1951: Kasboek: Nota Spiering f 30,-
1952: Kasboek: Nota Spiering f 30,-; orgelpompen f 15,-
1953: Kasboek: Nota Beekamp f 50,-; muziekboeken f 17,-; orgelpompen f 15,-
1954: Kasboek: Nota Spiering f 63,-; orgelpompen f 15,-
1955: Kasboek: Nota Spiering f 33,-
1956: Kasboek: Orgelpompen f 15,-; organist f 25,-; 2 muziekboeken f 5,- (08)


1957: Op 4 maart 1957 wordt een prijsopgave van Meek uit Assen voor het verbeteren van de windvoorziening behandeld. Er is ook een offerte van Spiering binnen gekomen. Besloten wordt het werk aan Spiering te gunnen.
In de kerkenraadsvergadering van 2 april wordt besloten een krachtmeter te installeren voor de nieuwe wundmotor voor het orgel.
In de vergadering van 4 november is een rekening van orgelmaker Spiering aan de orde. Er wordt een stembeurt in rekening gebracht. De scriba zal contact met Spiering opgenomen omdat werd aangenomen dat in de restauratie van het orgel een stembeurt inbegrepen was. (06)
Kasboek: Orgelpompen f 10,-; nota Spiering f 1.434,- (restauratie en plaatsing windmotor)  (08)

1958: Kasboek: Kostgeld orgelmaker f 50,-; nota Spiering f 37,50; muziekboeken vd Berg f 18,10 (08)
1959: Kasboek: nota Spiering f 42,-(08)

1960: Bij de rondvraag in de ledenvergadering van 25 februari wordt genoemd dat het de prijs voor een stembeurt is verhoogd van f 30,- naar f 40,-.
Kasboek: organist f 27,50 (08)

1961: Kasboek: Contributie organist f 12,50;
1962: Kasboek: Nota Spiering f 46,50; contributie organist f 12,50
1963: Kasboek: vd Berg muziekboeken f 22,20; nota Spiering f 51,-; nota Spiering f 150,-
1964: Kasboek: nota Meek f 128,-; contributie organistenvereniging f 15,-; nota Spiering f 110,-; muziekboeken vd. Berg f 20,75 (08)

1969: Luuk Oosterhuis uit Groningen vervangt een strijker door een sesquialter.

1985/86: Nijsse wijzigt het orgel in een mechanisch instrument met Hoofdwerk, Nevenwerk en zelfstandig pedaal. Er wordt een koppelklavier aangebracht. Het pijpwerk van het bovenklavier is compleet nieuw. Op het hoofdwerk wordt een nieuwe mixtuur geplaatst. Ook de subbas 16' op het pedaal is nieuw.


Klik op de afbeelding voor een grotere foto

Dispositie:

Manuaal I   Manuaal II Manuaal III   Pedaal  
Bourdon 16' Koppelklavier Roerfluit 8' Subbas 16'
Prestant 8'   Fluit 4'    
Holpijp 8'   Nasard 2 2/3'    
Octaaf 4'   Fluit 2'    
Octaaf 2'   Terts 1 3/5'    
Quint 1 1/3'   Tremulant      
Mixtuur II-III          

 Bronvermelding:
  1. www: http://reliwiki.nl/index.php/Drijber,_Berkenweg_14_-_Gereformeerde_Kerk.
  2. Drents Archief: 0415 - Gereformeerde Kerk te Drijber 1. Archief van de kerkenraad 1.1. Stukken van algemene aard Notulen, 1939-1961; 2 delen 1. 1939-1951
  3. Archief Reil
  4. Archief Jaap Brouwer, Winsum
  5. Drents Archief: 0415 - Gereformeerde Kerk te Drijber 12 Stukken betreffende de bouw en ingebruikname van een nieuw kerkgebouw met woning te Drijber; 1939-1940
  6. Drents Archief: 0415 - Gereformeerde Kerk te Drijber 2 Kerkenraad Notulen 1951-1961
  7. Drents Archief: 0415 - Gereformeerde Kerk te Drijber 16 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven 1938-1949
  8. Drents Archief: 0415 - Gereformeerde Kerk te Drijber 17 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven 1950-1964