Emmen, Gereformeerde Angeluskerk wijk Angelslo


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1965: In de notulen van de bouwcommissie van de kerk wordt in de periode augustus t/m november gemeld dat er nog geen bericht is omtrent de orgelkeuze door de orgelcommissie. Wel wordt besloten het orgel tegen de oostwand te plaatsen. (09)


Klik op de afbeelding voor een vergroting (10)


Niet gerealiseerde schets van de architect Cees Groen (klik op de afbeelding voor een vergroting) (15)


1966: Op 7 februari wordt in de bouwcommissie genoemd dat de orgelcommissie een voorstel heeft gedaan voor de aankoop van een orgel. Er is nog geen beslissing omtrent het uiterlijk van het orgel. Arcjitect Groen wil graag invloed hebben omtrent de vormgeving. (10)
Op 17 februari schrijft de CvB van Angelslo aan de kerkenraad van Angelslo naar aanleiding van het rapport van de Orgelcommissie dat ze het gezien de financiŽle situatie van de gemeente nog niet verantwoord achten om een orgel voor f 35.000,- te bestellen. Eerst een tijdelijk orgel opstellen en de financiŽle ontwikkelingen afwachten.
De CvB van de Gereformeerde Kerk van Emmen schrijft aan de CvB van de Angeluskerk dat het raadzaam is een een Orgelcommissie in te stellen. Op de algemene begroting is voor het orgel f 12.000,- gereserveerd. De verwachte kosten zijn f 35.000,-
De Commissie van beheer schrijft een brief aan de orgelcommissie omtrent de verantwoordelijkheden van de Orgelcommissie. (06)
Adviseur Piet Rippen stelt voor om tijdens de overgangstijd een pedaalharmonium te gebruiken. Rippen heeft ook contact opgenomen met orgelmaker De Olde voor de levering van een orgel voor f 35.000,-. De Olde deed mee aan een tentoonstelling in Emmen. (12)
De Angeluskerk wordt op 7 april in gebruik genomen. Zie de uitnodiging en de Orde van Dienst. (10)
Op 1 december schrijft de Commissie van beheer aan dhr. vd Lichte dat zijn orgel wordt geplaatst in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Aan het einde van 1966 wordt een overzicht gemaakt van het orgelfonds. De verwachte kosten voor het orgel zijn f 36.000,- Op dat moment verwacht men dat er nog voor een bedrag van f 21.000,- gefinancierd moet worden. (06)
Op 12 december maakt de orgelcommissie duidelijk dat er buiten de orgelcommissie om geen overleg mag worden gevoerd met orgelmakers. (13)

1967: Op 3 januari formuleert organist Piet Rippen zijn wensen voor het nieuwe orgel:
- Een ondiepe orgelkas en afmetingen zo klein mogelijk
- Minimaal 12 registers (Het orgel in de Zuiderkerk heeft 28 registers)
- Prijs zo laag mogelijk
- Opstelling en frontlijnen zoveel mogelijk in lijn met het kerkgebouw.
- Plaatsing beganegronds op een podium
- Het tweede ontwerp heeft een niet onaardig front, maar de opstelling is te laag waardoor de klankuitstraling niet optimaal is
- De prijs van het tweede ontwerp is aanmerkelijk hoger.

Op 20 mei 1967 wordt het door de Olde uit Rijssen gebouwde orgel met een concert door de adviseur Piet Rippen in gebruik genomen. Zie ingebruiknemingsboekje.  (15)
Op 29 mei schrijft de CvB aan de kerkenraad over de finaciering van het orgel. f 12.000,- komt uit het bouwfonds, f 4.000,- komt uit de opbrengst van collecten en f 20.000 ten laste van de kerk. De f 20.000,- wordt gefinancierd middels een lening, waar inmiddels voor f 30.000,- op is ingetekend.
Op 17 juni gaat de kerkenraad akkoord met het voorstel van de CvB voor de financiering van het orgel voor f 36.000,- (13)

Dispositie:
Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Gedekt 4' Prestant 8'
Octaaf 4' Quintfluit 2 2/3' Schalmei 4' 
Mixtuur III-IV Prestant 2'    
    Kromhoorn 8'    
Koppelingen: Manuaal I - Manuaal II, Manuaal I - Pedaal, Manuaal II - Pedaal Op 9 april geeft organist Piet Rippen te kennen dat hij het orgel wil bespelen voor een vergoeding van f 1.200,- per jaar voor 1 of 2 diensten per zondag. 6 weken per jaar vrijaf. Hij neem genoegen met dit salaris vanwege de financiŽle toestand van de gemeente. Tevens sluit hij de richtlijnen voor de salariering voor organisten van de Gereformeerde Organisten Vereniging in.
Het orgel wordt ook gebruikt voor het geven van orgelles door de Muziekschool van Emmen. Zie brief d.d. 8 november.
In augustus zijn er plannen door cantor-organist Piet Rippen om in het najaar een drietal orgelconcerten te organiseren.
Voor de organisten werd een gezamenlijke vergoeding vastgesteld van f 300,- per jaar. (06)
Het orgel kan worden gebruikt voor het geven van orgellessen. Het tarief bedraagt f 1,- per half uur.
Ook de Muziekschool van Emmen maakt gebruik van het orgel voor orgellessen. (14)


Links: Ansichtkaart (04), Rechts: schetsontwerp door De Olde 14-06-1966 met begeleidende brief aan architect Groen. Het ontwerp van het orgel is op basis van een schets van architect Groen zodanig gemaakt dat er geen loopruimte achter het orgel nodig is. (15)


1968: In mei bleek dat er nog een subsidie binnen is gekomen voor het orgel. Hierdoor kan het geleende bedrag worden verminderd. (14)


1982: Op 29 maart schrijft orgelmakerij Mense Ruiter dat tijdens werkzaamheden aan het Ichtus-orgel of de orgels van de Zuiderkerk en de Angeluskerk zijn bezocht om te bepalen wat de prijs zou zijn voor het onderhoud van deze orgels.
het stemmen van de 3 orgels kost ongeveer 3 1/2 werkdag. Het leveren van een stemhulp levert een behoorlijke besparing op.
Het orgel in de zuiderkerk vertoont diverse storingen en is zeer vervuild. Het orgel zou moeten worden schoon gemaakt en alle membranen zouden vervangen moeten worden. (07)

1992: De kerk wordt gesloten vanwege verminderd kerkbezoek.
Op 10 april brengt de Orgelcommissie van de Hervormde kerk verslag uit over de staat van het orgel.
De staat van het instrument wordt als volgt gekenschetst:
- Eenvoudig meubel van plaatmateriaal
- Windvoorziening in goede staat
- Windladen in goede staat
- Mechanieken in goede staat, hoewel enig achterstallig onderhoud: ongelijkmatige toetsdruk, hanger in koppelmechaniek, diepgang niet correct.
- Fabriekspijpwerk in redelijke staat. Intonatie laat zeer te wensen over.
Overplaatsing naar de Schepershof is niet problematisch. Beste locatie: links naast het liturgisch centrum.
Huidge waarde f 75.000,- Geschatte overplaatskosten: f 25.000,- tot f 30.000,-

Foto  vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1993: Er wordt op 8 juni aan Reil gevraagd na te denken over de herplaatsing van de orgels binnen de SOW-gemeente Emmen-Oost. (Angeluskerk, Voorhof en Schepershof)
Er worden drie mogelijkheden gesuggereerd:
 - Verplaatsing orgel uit de Angeluskerk naar Voorhof
 - Verplaatsing orgel uit de Voorhof naar de Scheprshof
 - Verplaatsing orgel uit de Angeluskerk naar de Schepershof.
Reil analyseert in een offerte d.d. 16 augustus de overplaatsing het orgel naar de Schepershof.
Het orgel is in redelijk goede staat. De eenvoudige orgelkas is gemaakt van plaatmateriaal en is geplaatst op een podium van 25cm. De windlade is gemaakt van hecthout en functioneert. Windvoorziening via een 'ballon'-balg onder het podium. Het pijpwerk is van fabrieksmakelij en matig geÔnroneerd. Het pedaalpijpwerk staat verspreid in het orgel met veel flexibele conducten.
Het orgel is dusdanig gebouwd dat het nauwelijks is te demonteren zonder schade aan te brengen. en is zeer tijdroven. Klanktechnisch is het orgel weing bijzonders. Verplaatsing wordt dan ook afgeraden.(05)
Het orgel wordt door een andere orgelmaker overgeplaatst naar de de Gereformeerde kerk "Schepershof" in de wijk Emmerhout. (01)

2007: De Angeluskerk wordt op 15-4-2007 door brand geheel verwoest. Het voormalige kerkgebouw was door branden en vernielingen al behoorlijk toegetakeld.
Buurtbewoners hebben zich jarenlang tevergeefs sterk gemaakt voor sloop van het verpauperde gebouw.
De brand bracht een mensenmassa op de been. Sommigen brachten hun kratje bier mee naar buiten om naar de uitslaande vlammen te kijken. "Laat maar uitbranden", viel overal te horen.
Enkele omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Voor hen was opvang geregeld, maar sommigen brachten de nacht door bij buren.
Omwonenden zijn ervan overtuigd dat de brand is aangestoken. Of de oorzaak ooit bekend wordt is twijfelachtig.
Het is volgens woordvoerder Dirk Neef van de politie nog maar de vraag of de technische recherche onderzoek gaat doen. (02)


Foto: Dagblad van het Noorden

Noten:
 1. Jaartal sluiting verkregen van Marcel Pelt via een E-mail d.d. za 25-11-00 16:23
 2. Artikel uit het Dagblad van het Noorden d.d. 15 april 2007 door Jan Anninga
 3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Emmen,_Leemkoelen_1_-_Angeluskerk (2014-03-15)
 4. www: http://www.jdeoldeorgelbouw.nl/orgels/1967-emmen-angelslo.html (2014-03-15)
 5. Archief Reil
 6. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 89 Correspondentie van de Commissie van Beheer Emmen-Angelslo 1963-1967, 1970
 7. Archief Mense Ruiter
 8. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 90 Correspondentie van de Commissie van Beheer Emmen-Angelslo 1968-1969
 9. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 91 Correspondentie van de bouwcommissie Emmen-Angelslo 1962-1965
 10. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 91 Correspondentie van de bouwcommissie Emmen-Angelslo 1966-1967
 11. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 83 Notulen van de Commissie van Beheer Emmen-Oost; 1962-1974
 12. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 85 Correspondentie van de kerkenraad Emmen-Angelslo 1963-1966
 13. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 86 Correspondentie van de kerkenraad Emmen-Angelslo 1966-1967
 14. Drents Archief: 0416 Gereformeerde Kerk te Emmen 87 Correspondentie van de kerkenraad Emmen-Angelslo 1967-1968
 15. Archief architecten bureau Cees Groen E-Mail Coert Groen d.d. 4 april 2023


Foto Reliwiki (03)