Hollandscheveld, Hervormde kerk

Kerk
De kerk werd gebouwd in 1851. De eerste steen werd gelegd op 12 mei 1851.


Boekzaal der geleerde Wereld januari 1851


Boekzaal der geleerde Wereld mei 1851Ansichtkaart


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-09-1851

Orgel
De foto's (uitgezonderd de foto van het kerk-exterieur) zijn van Ronald IJmker.

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 6 oktober 2021
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Quint 2 2/3', Octaaf 2', Mixtuur
 - Joh. van Leeuwen (18xx-19xx) Praeludium Registratie: Manuaal II Roerfluit 8', Viola da Gamba 8'
 - J.G. van Balen: Interludium Registratie: Manuaal I Prestant 8', Roerfluit 8' Daarna + Octaaf 4' Daarna + Quint en Octaaf 2' Daarna naar Manuaal II met Roerfluit 8', Viola da Gamba 8'
 - Anoniem: Cornet Voluntary Registratie Manuaal II Roerfluit 8', Roerfluit 4', Fluit 2' Manuaal I Holpijp 8', Fluit 4', Cornet

1861: In het College van Toezicht wordt in december de benoeming van een voorlezer/voorzanger en van een koster besproken. (13)


1863:
College van Toezicht
In de vergadering van 1 juni worden een aantal (Zie verbaal 14) brieven behandeld over de aanschaf van een orgel.
In de vergadering van 16 juni worden vier brieven (Zie verbaal 15) over de orgeltribune en de consistoriekamer behandeld.
Ook in de vergadering van 13 juli komt Hollandscheveld weer ter sprake (Zie verbaal 16) (13) (14)

In de kerk wordt door A. van Bloemen uit Steenwijk een orgel geplaatst dat afkomstig is uit de Hervormde kerk te Steenwijk.
Het orgel van Steenwijk wordt beschreven in een artikel door A.H. Vlagsma in De Mixtuur nr. 75 In dit artikel wordt gezegd dat het orgel in 1861 voor f 300,- werd verkocht aan J. Wiecherson en daarna spoorloos verdween.
W.D. van der Kleij meldt echter in De Mixtuur nr. 79 via de rubriek "Lezers reageren" dat het orgel is verkocht naar de Hervormde kerk van Hollandsche Veld.
Bij de inwijding op 25 oktober wordt het orgel bespeeld door de organist J.P. de Groot uit Steenwijk. Het programma van dit concert luidde als volgt: (01)

A. Hesse Preludium
J.A. van Eyken Variaties over het nederlands volkslied
C.H. Rinck negen variaties en finale
J. Haydn Die Himmel erzählen uit die Schöpfung
C.H. Rinck Largo en fuga
C.H. Rinck Fluitconcert
J.Haydn Aria uit die Schöpfung
J.P. de Groot Vrije fantasie

Ds. H.R. de Holl uit Hoogeveen sprak naar aanleiding van psalm 33 vers 2 en 3 (02). Het is niet zeker of het gehele orgel is overgeplaatst. Waarschijnlijk werd alleen het rugpositief overgeplaatst (03) Van het provinciaal college van toezicht op de kerkelijke administratie is een brief bewaard gebleven omtrent de aanschaf van het orgel (04)


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-04-1863


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-06-1863


Aanbesteding van de orgeltribune Provinciale Drentsche en Asser courant 27-06-1863


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-07-1863


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-10-1863


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-10-1863,


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-10-1863

1864: In het college van Toezicht komt de geldlening voor het orgel weer ter sprake (verbaal 24/39). De kerk heeft minder inkomsten dan verwacht waardoor er problemen zijn ontstaan met het betalen van diverse verplichtingen. Kan er f 900,- extra worden geleend? Dit wordt toegestaan mits er jaarlijks f 100,- wordt afgelost. (15)

Verbetering van het orgel door N.A. Lohman.

Provinciale Drentsche en Asser courant 27-10-1864


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-09-1865

1866: Op 24 februari wordt er in het College van Toezicht een vraag van de kerkvoogdij van Hollandscheveld behandeld. Mag er een lening worden afgesloten voor het aflossen van achterstallige schulden? Als een van de oorzaken wordt aangegeven de aanschaf van een orgel.

1868: Problemen in de kerk volgens onderstaand bericht.

Provinciale Drentsche en Asser courant 17-11-1868

1870: Op 19 december (verbaal 24/23) komen in het College van Toezicht brieven van de koster en de organist aan de orde over een vermindering van hun vergoeding.  Organist B. Veldkamp schrijft dat hij in 1863 werd verzocht om het zojuist geplaatste orgel te gaan bespelen. Hij was hiertoe bereid voor een salaris van f 75,- per jaar. Hij was echter deze kunst nog niet meester en liet zich anderhalf jaar vervangen voor een hoger bedrag dan zijn salaris totdat hij het spel zelf machtig was. Ook maakte hij kosten voor het nemen van orgelles. Dat het salaris nu wordt verminderd vindt hij onbillijk. Het college acht zich niet bevoegd om daarover te oordelen. (16)


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-10-1893

Ca. 1898: Er wordt overwogen een nieuw orgel aan te kopen of het bestaande orgel te repareren. (05)
Er wordt een advertentie geplaatst, maar het orgel wordt niet verkocht.


Advertentie in " Het Orgel" 1899-11 januari

1900: H. Engels Wz. benoemd tot organist als opvolger van B. Veldkamp


1900: Blijkbaar is het orgel in 1900 gerepareerd door Doornbos, gezien de aanbeveling uit de advertentie hieronder.

Nieuwsblad van het Noorden 21-04-1900


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-09-1900


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-11-1909

1910: Nieuw orgel door Jan Proper uit Kampen. Het is niet bekend waar het oude orgel is gebleven. (06)Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

Dispositie:
Hoofdwerk   Bovenwerk   Pedaal
Bourdon 16' Viola da Gamba 8' C-d1
Prestant 8' Roerfluit 8'  
Holpijp 8' Voix Celeste 8'  
Octaaf 4' Aeoline 4'  
Fluit 4' Fluit 4'  
Quint 2 2/3'      
Octaaf 2'      
Mixtuur III-V      
Cornet (disc.) V      
Trompet 8' b/d      


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-03-1910


Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe 1937


Advertentie van Proper uit "Het Orgel" 1897/10

1911: Men vraagt zich af of de hervomde kerk van Hollandscheveld nog recht heeft op een toelage van Hfl 250,= vanwege een hoog batig saldo.
Men hield dit aan om het nieuwe orgel te kunnen financieren.

Handelingen van de 96ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1911

1929: Vanuit Hollandscheveld initiatieven voor het stichten van nieuwe kerken in de omgeving

De Nederlander 10-05-1930, De Nederlander 29-06-1931

1933: Installatie van een windmotor en restauratie door Spiering uit Dordrecht

De standaard 29-09-1933, Provinciale Drentsche en Asser courant 27-09-1933

1944: Herstel en dispositiewijziging door Klaas Doornbos. Voix Celeste wordt Woudfluit 2', Aeoline 4' wordt Nazard 1 1/3'. (06)
-Revisie mechanieken
-Samenstelling Mixtuur Hoofdwerk gewijzigd. Nieuwe bekers voor de Trompet 8' vanaf c3
-Gedeeltelijk herintonatie (09)
Uit het oude archief van Mense Ruiter blijkt dat de Nederlandsch Klokken- en Orgelraad bij de restauratie was betrokken. Alleen de achterkant van het document is goed te lezen. De voorzijde is maar deels leesbaar. Er worden 5 punten genoemd waarvoor een calculatie moet worden gemaakt. Voor punt 4 dient een aparte prijs te worden genoemd.
1. onleesbaar
2: De intonatie is te zwak voor de omvang van het kerkgebouw. De Prestant 8' moet in de discant sterker worden. De conische fluit op manuaal II moet ronder. Ook de Cornet moet sterkerk. De Trompet moet nieuwe schalbekers krijgen. De Gamba 8' moet zwakker worden ge´ntoneerd.
3: Dispositiewijzigingen: Aan de Mixtuur in de onderste twee octaven een 1 voets koor toevoegen. Vanaf c2 het 8 en 5 1/3 koor vervangen door een 2 en 1 1/3 koor. De Voix Celeste wordt ingekort tot een woudfluit 2'. De Aeoline wordt ingekort tot een Quintfluit 1 1/3'.
4. Toevoegen van een vrij pedaal door een transmissie van de Bourdon 16' van het manuaal.
5. Schoonmaak van het orgel
De kerkvoogdij wordt gevraagd de raad te machtigen om offertes te laten uitbrengen bij orgelmakers die dit werk op korte termijn kunnen uitvoeren. De totale kosten worden ingeschat op f 1.500,- (#n12)Stichting Orgelcentrum, Leiden, Gr 3196

1962: Op 29 mei schrijft de kerkvoogdij aan Mense Ruiter dat het orgel aan een reparatiebeurt toe is. Kan Ruiter de situatie bekijken en een kostencalculatie sturen?
Ruiter antwoordt op 30 juni dat hij binnenkort zal langskomen.
Op 10 oktober schrijft de organist van de kerk G. Koops? om spoedig het orgel te inspecteren en een begroting te maken voor herstel. Hij geeft de dispositie en de bouwer door. De klank beschrijft als mooi.
Op 1 november antwoordt Ruiter. Ruiter komt aanstaande zaterdagmiddag naar Hollandscheveld. Hij komt, na een bezoek aan Meppel, aan in Hoogeveen en wil samen met de organist per bus of fiets naar Hollandscheveld. (12)

1963: Op 21 januari schrijft organist G. Koops dat hij van de kerkvoogdij hoorde dat Ruiter ziek was. Koops kan een benoeming krijgen bij een andere kerk. Het orgel wordt steeds slechter en als de restauratie uitblijft wil hij niet blijven.
Op 8 februari schrijft Ruiter dat het herstel een bedrag zal vergen van f 11.000,- inclusief de installatie van een windmachine. De toegangsdeuren in de achterwand zullen worden gewijzigd, zodat het het interieur van het orgel beter is te bereiken. De kollem achter het orgel staan in de weg en zouden eigenlijk een meter naar achteren moeten worden verplaatst. De Bourdon 16' van het manuaal zou als transmissie in het pedaal als 16 en 8 bespeelbaar moeten worden gemaakt met electrische tractuur. Kosten: f 2.900,-
De grote blaasbalg zou moeten worden vervangen door een kleinere blag van moderne constructie. Hierdoor kan de windmotor in de orgelkas worden geplaatst. Kosten: f 2.150,-.Een kladberekening is bewaard gebleven. Organist Koop krijgt een briefje dat de begroting is ingediend. (12)

1976: Orgelkas geschilderd in een eiken imitatie (09)Foto's: Ronald IJmker

1978: Restauratie door Reil. (06) en (09)
-Herstel klaviatuur en mechanieken. Vervanging van een deel van de registerplaatjes.
-Balgen opnieuw beleerd. Tredes op nieuw aangebracht.
-Nieuwe tremulant.
-Restauratie windladen. Pneumatiek lden Bourdon 16' hersteld. Frontpijpen via conducten aangesloten.
-Hoogste octaaf van de holpijp 8' vernieuwd. Tertskoor van de Cornet aangevuld. Bekers C-H van de Trompet 8' vernieuwd.

1999: Schade door blikseminslag


Reformatorisch Dagblad 8 december 1999 Door B. L. P. Tramper

"Ik zag alleen maar vuur en lichtbollen"
Gemeenteleden in Hollandscheveld geschokt door enorme blikseminslag
HOLLANDSCHEVELD - "Opeens zag ik alleen nog maar vuur en lichtbollen. Er volgde een enorme klap. Daarna werd alles pikdonker." Mevrouw J. de Jonge bevond zich gisteravond op nauwelijks tien meter afstand van de hervormde kerk in Hollandscheveld, toen een bolbliksem met groot geweld in de toren sloeg.
Inmiddels staat de spits naast het kerkgebouw. De balken zijn versplinterd, het uurwerk is eruit. Vlak bij de toren, die gisteravond nog door een hoogwerker op het pad is neergezet, praten omstanders vandaag na over de enorme inslag die de kerk gisteravond om tien over half acht trof. Buurtbewoners geven tekst en uitleg.
"Het was verschrikkelijk", vertelt mevrouw De Jonge, die op het moment van de inslag op het punt stond om, samen met haar vriendin, het kerkpad op te gaan om in het gebouw deel te nemen aan een repetitie van het zangkoor. Delen van de toren, het uurwerk, grote hoeveelheden leisteen en dakpannen vielen naar beneden. Elektriciteit viel uit, de meterkasten werden verwoest.
De andere veertig leden van het koor waren al binnen. Elders in het gebouw waren een jongerenvereniging en een meisjesclub bijeen. "Het is een wonder dat iedereen er met de schrik af is gekomen. Het was verschrikkelijk. In de kerk rook alles naar zwavel. Ik hoorde dat sommige mensen door de knal tegen de vloer werden gedrukt."
Ontreddering
Niet alleen onder de getuigen van de inslag is de ontreddering groot. Volgens president-kerkvoogd J. de Jonge zijn alle gemeenteleden "diep onder de indruk van het natuurgeweld. Toen ik zelf gisteravond bij de kerk kwam, was ik vrij onbevangen. Maar later werd ik ook bijzonder emotioneel."
Volgens De Jonge is de bliksem op de veenschop op de spits ingeslagen. "Die schop heeft grote traditionele waarde, omdat ze herinnert aan het veentijdperk. Omstanders hebben ze later gevonden. De onderkant was helemaal verpulverd. Ook het uurwerk is uit de toren geblazen. Door de klap kwamen diverse balken naar beneden", aldus De Jonge.
Wegens instortingsgevaar heeft een hoogwerker later op de avond de dertig meter hoge spits van de kerk gehaald. Ze staat nu naast het kerkgebouw. "De toren is normaal op vier punten aan het stenen gebouw bevestigd, maar op drie plaatsen was ze losgeslagen. Het was onverantwoord ze overeind te houden."
Ook het dak op het koorgedeelte is volgens De Jonge beschadigd. "Volgens een brandweerman is het door de explosie zo''n twee centimeter opgelicht. Her en der zijn scheuren ontstaan. Brokstukken liggen binnen en buiten de kerk."
Orgel
De Jonge probeert vandaag met de verzekeringsmaatschappij Donatus en een aannemer de omvang van de schade in beeld te krijgen. "Gisteravond werd me al duidelijk dat we dit niet met enkele tonnen afdoen. We hebben zeker een miljoen nodig om alles te herstellen. Alle apparatuur is kapot, ook de geluidsinstallatie. Alleen het orgel is nog intact."


2000:
Orgel hersteld door Reil van de schade die ontstond door de inslag van een bolbliksem (05)

Dispositie:
Hoofdwerk   Bovenwerk   Pedaal
Bourdon 16' Gamba 8' C-d1
Prestant 8' Roerfluit 8'  
Holpijp 8' Roerfluit 4'  
Octaaf 4' Fluit 2' (1944)  
Fluit 4' Nasard 1 1/3 (1944)  
Quint 2 2/3'      
Octaaf 2'      
Mixtuur III-V      
Cornet V      
Trompet 8' b/d      

2012: Groot onderhoud door Reil. De trompetbekers zijn verlengd. Deze bleken te kort te zijn. (07)


Foto Geert Jan Pottjewijd (6 oktober 2021)


Foto Geert Jan Pottjewijd (6 oktober 2021)

Bronvermelding:

 1. Caciliae 1863 blz. 224
 2. Boekzaal 1863/II/594
 3. In Steenwijk is er al zeer vroeg sprake van een orgel . Uit 1558 dateren reeds de eerste berichten. Rond 1615 wordt een nieuw orgel gebouwd door misschien één van de leden van de familie Slegel. Ook is er een organist Slegel bekend in Steenwijk. Dit orgel wordt meerdere malen vergroot. 1715? Nieuw rugwerk door een niet bekende orgelmaker. In 1861 bouwde Petrus van Oeckelen daar een nieuw nog bestaand orgel.
 4. Drents Archief: Archief Provinciaal College van Toezicht op de kerkelijke administratie Hollandsche Veld 1863.
 5. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
 6. Boek: Uit  "Herziene en uitgebreide werklijst Properorgels" door Roel Walsma april 2011
 7. Mail van Ronald IJmker d.d. 25-05-2012
 8. Boek: Jan Proper (1853-1922) door Roel Walsma
 9. Boek: NIvO, Het Historische Orgel in Nederland deel 14 blz. 355-357
 10. www: http://reliwiki.nl/index.php/Hollandscheveld,_Hendrik_Raakweg_19_-_Protestantse_Kerk
 11. www: http://www.kerkeninbeeld.nl
 12. Mense Ruiter oude archief
 13. Drents Archief: 0446 Provinciaal College van Toezicht Hervormde Gemeenten Indices op de verbalen 128 1860-1863
 14. Drents Archief: 0446 Provinciaal College van Toezicht Hervormde Gemeenten 65 Verbaal van het verhandelde op de vergaderingen 1863
 15. Drents Archief: 0446 Provinciaal College van Toezicht Hervormde Gemeenten 67 Verbaal van het verhandelde op de vergaderingen 1864 2e halfjaar
 16. Drents Archief: 0446 Provinciaal College van Toezicht Hervormde Gemeenten 74 1870Mijne Heeren,

Bij uw besluit van den 3 Mey 11. Nr. 13/16 werden in mijne handen gesteld de stukken betreffende het stichten van een orgel en grafkamer in de kerk te Hollandscheveld gemeente Hoogeveen met uitnoodiging om deze zaak met kerkvoogden te behandelen en deswege aan het college verslag te doen.

In voldoening aan die opdragt heb ik de eer uw college mede te deelen dat kerkvoogden onder uwe goedkeuring hebben aangekocht een orgel dat zij wenschen te plaatsen in de kerk te Hollandscheveld, dat zij onder dat orgel een consistoriekamer willen maken en dat volgens hunne verzekering het aantal zitplaatsen in de kerk door de voorgenomene vertimmering niet zal verminderen, daar zoo wel op de tribune als onder dezelve de gelegenheid zal bestaan voor zitplaatsen. Door kerkvoogden was een soort van bestek overgelegd, dat echter niet aan de eischen voldeed en waarbij tevens eene teekening ontbrak. Met mijn overleg hebben de kerkvoogden hierin door een andere timmerman doen voorzien en met weder aanbieding der mij toegezonden stukken biede ik tevens aan een nieuw bestek begroting van kosten en teekening.

Wat nu de zaak zelve aangaat, zoo maak ik geene zwarigheid uw college in bedenking te geven

 1. Aan kerkvoogden te kennen te gegeven dat er bij het college geene bedenking tegen bestaat dat er omstreeks f 800,- uit de kerkelijke fondsen worden aangewend tot aankoop van een orgel mits die som op de begrooting hetzij gewoon hetzij suppletoir worde gebracht.
 2. Van den heer Commissaris des Konings te verzoeken om het bestek , enz. door de provinciaal ingenieur te doen onderzoeken. Ik adviseer tot het eerste omdat het mij bekend is dat de gemeente er grote prijs op steld, dat er een orgel in de kerk worde aangebragt en de middelen dit wel toe laten. Ik moet tevens verzoeken dat er omtrent het eerste punt eene spoedige beslissing genomen wordt, omdat de kerkvoogden zich omtrent het aannemen van het orgel in koop moet verklaren. Ten aanzien van mijn advies sub 2o merk ik op dat ik ofschoon ik het bestek heb onderzocht en ik er geene aanmerking op heb gemaakt, het echter een werk moet zijn dat hecht en sterk is om ongelukken voor te komen en ik dus de voorlichting van een deskundige nodig acht. Bij de mededeling der beschikking sub. lo voorgesteld, zou aan kerkvoogden kunnen worden te kennen gegeven, dat omtrent het bestek nader zal worden berigt.

 

Echten, 30 Mey 1863. De Gv.

v. Echten v. Holthe

 1. Notulenboek Kerkvoogdij:

26-12-1898 De Algemene Compagnie van 5000 Morgens te Hoogeveen, zegt f400,- toe uit het fonds van Schoolkerk en Armenwezen (zg. Kas Ad pios usus), ter restauratie van het orgel in de kerk der N.H. gem.te Hollandsch Veld.

2-1-1899 De vraag rijst of het oude orgel vervangen zal worden. Men wil een Duits- of Amerikaans orgel (seraphine-orgel of harmonium) aanschaffen. Dit i.p.v. het oude orgel. Doch men komt tot de conclusie dat een dergelijk orgel te klein en te zwak zal zijn voor de kerk, bovendien zal men het front missen. Men besluit daarom een advertentie te plaatsen en het oude orgel in ruil aan te bieden.

10-4-1899 Verschillende fabrikanten zijn ingegaan op de advertentie. en hebben een aanbieding gedaan voor het bouwen van een nieuw orgel, enkele ook met de aanbieding het orgel te ruilen. Hun prijzen zijn echter te hoog, terwijl men voor het oude orgel slechts ongeveer f100,- kan krijgen. Toevallig is de heer D.P. Garms uit Leiden te Hollandsche Veld geweest, die deskundig bleek en tot de conclusie kwam, dat het oude orgel wat het binnenwerk betreft over het algemeen beter is van kwaliteit dan de tegenwoordige nieuwe orgels! Na een onderzoek ingesteld op het aanbod van de orgelmaker H. v.d. Molen te Steenwijk, die voor f.1000.- een nieuw orgel wilde plaatsen, bleek het, dat dit te licht zou zijn en te zwak van toon. Toen met besloot het orgel door dhr. v.d. Molen te laten repareren, onder toezicht van dhr. Garms, zag men echter in dat dhr. v.d. Molen "niet recht voor den draad kwam" en zag men van verder contact met deze orgelmaker af. Daarna wenste men met de orgelmaker J. Doornbos uit Groningen in zee te gaan, die de opdracht kreeg het orgel te laten repareren, mede omdat hij de laagste prijsgever was. Wederom onder toezicht van dhr. Garms.

1-5-1899 Na nader overleg met J. Doornbos, handelt men de orgelreparatie verder met hem af.

16-4-1900 In deze vergadering komen de rekeningen van de orgelreparatie ter tafel:

Advertentiekosten f 1,20
Onderzoek dhr. Garms f 15.--
Reiskosten Steenwijk f 5.--
E. Post v. orgeltrapper f 1.80
Opzicht D.P. Garms f 25.--
Schilderen Z. Naber f 72.21
Advertentie tot rerecommandatie f 1.--
Aanneemsom J. Doornbos Groningen f 570.--
--------
Totaal f691.21 (begroot op f.700.--).

Rekeningen: (kwitanties).
23-8-l899: le termijn aanneemsom rep. orgel J. Doornbos. f.200.--
7-2-1900: 2e en 3e termijn id.(geeft op de reparatie 3 jaar garantie) f.300.--(f.75.-- voorschot)
8-8-1900: Laatste termijn id. f.50.--
16-3-1899: Egbert Post Jzn. helpt bij het orgel f 1.80
2-3-1899: Nota maandblad voor de Nederlandse Toonkunst: Het Orgel. Voor dhr. K. Veldkamp te Groningen advertentiekosten f. 1.20.
7-2-1900: Deskundige bij het orgel D.P. Garms f.25.--
10-4-1899: Reiskosten voor het orgel naar Steenwijk door G. Bakker f 5,-
28-4-1900: Z. Naber, schilder te Hoogeveen voor schilderwerk aan het orgel, o.a. 22 boekjes ducatengoud à f 1,25 is f 27,50 en zilver f 1,75 (totaal f.72,21).

Rekening Inkomsten en Uitgaven staat:
1910 Aankoop orgel f 1500.-- (le termijn plus het oude orgel).
1911 Idem f 600.-- (2e termijn). Orgel volgens opschrift gebouwd door J. Proper Kampen.

 

Fotoserie van Ronald IJmker midden april 2010