Hoogersmilde, Hervormde kerk

Opnamen d.d. 29 januari 2020 door G.J. Pottjewijd

J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 B16, P8, O4, Q3, O2 en Mixt
Domenico Zipoli (1688-1726): Canzona H8', Fl 4'
Willem van Twillert: Bovenstem-zetting Psalm 98 Plenum
Joh. van Leeuwen (Organist St. Antonius Rotterdam: Preludium H8', V8' Later alleen V8'

Kerk
De kerk wordt gebouwd in 1844. Inwijding op 26-12-1844 (01)

Foto (08)


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-02-1855

1870: Op 2 november wordt besloten de functie koster los te maken van de huidige functie van voorzanger/voorlezer/koster. (12)
Naar aanleiding van dit besluit ontstaat er onenigheid over de betaling en komt de kwestie aan de orde in de vergadering van het College van Toezicht op 1 april in verbaal 9/12.
Op 3 mei (verbaal 13-3) wordt besloten de zaak nog even aan te houden.
Op 13 juni (verbaal 15) wordt de zaak weer besproken. (21)


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-10-1872


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-06-1880, 16-10-1880, 29-10-1880,


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-11-1880, 12-11-1880


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-02-1881, 17-02-1881, 19-02-1881


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-02-1881


Provinciale Drentsche en Asser courant 29-12-1891, 11-01-1892, 21-12-1892, 24-12-1892


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-01-1893

1897: Op 23 februari deelt de secretaris van de kerkvoogdij mee dat hij door de kerkenraad benoemd is als voorlezer en voorzanger. (12)

1898 : Op 15 november verzoekt ds. Obbink of hij een orgel in de kerk mag laten plaatsen. De kerkvoogdij stemt daar graag mee in. (12)


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-01-1899, Provinciale Drentsche en Asser courant 07-04-1900

1901: Op 10 november moet er een nieuwe organist worden gezocht. De huidige organist M. Schipper bedankt vanwege het salaris van f 45,- per jaar. Dit was al met f 5,- verhoogd. Schipper komt in de vergadering uitleggen dat hij oorspronkelijk f 60,- vroeg, maar dat f 50,- ook genoeg is. Organist en kerkvoogden kunnen het niet eens worden. Inmiddels is Johan Ludwig bereid gevonden het orgel te bespelen voor f 40,- per jaar. Na stemming wordt besloten Johan Ludwig te benoemen als organist. (12)

1903: Op 26 december wordt besloten het salaris van de organist met f 12,- te verhogen. (13)

Orgel
1911: Aanschaf van een nieuw harmonium van het merk Mannborg bij Ansingh in Zwolle.

Provinciale Drentsche en Asser courant 07-04-1911, 11-04-1911, 17-11-1911


Bijlagen van de Handelingen der Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1911

Op 11 november wordt afgesproken om met de organist te overleggen over de tijd van de godsdienstoefening in 'het kleine kerkje'. Welke tijd is het orgel niet door hem bediend. Onduidelijk is welke kerk hiermee wordt bedoeld. (13)
Foto uit de verzameling van Marcel Pelt. Is het een loos front voor het harmonium uit 1911?


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-03-1916

1925: Op 12 januari 1925 wordt een brief besproken van muziekhandel Ansingh uit Zwolle. Een medewerker wil komen om het orgel na te zien.
Op 3 april deelt kerkvoogd Pol mee dat de orgelkas in het ongerede is geraakt. De orgelkas is open aan de achterzijde. Een medewerker van Ansingh dient snel langs te komen voor een reparatie. (19)

Kasboek 1925-1931 (14)
1926 2 februari salaris organist f 26,-
1926 9 augustus salaris organist J. Visscher f 26,-
1927 10 februari salaris organiste J. Visscher f 26,- 9 augustus idem
1928 13 februari idem 17 augustus idem
1929 16 maart idem 13 september idem

1930: Op 18 november komt de reparatie van het orgel ter sprake. Het is nog goed genoeg om een reparatie te rechtvaardigen. Er is overleg geweest met terzake deskundigen. Er zou een installatie moeten worden aangeschaft om het orgel droog te houden. Dit vergt een bedrag van circa f 75,- Besloten wordt om de zaak aan te houden. (19)

Kasboek 1925-1931 (14)
1930 4 maart idem 25 augustus idem
1931 4 februari idem

1931 Op 29 juli wordt de reparatie orgel van het orgel besproken. Er wordt op de begroting f 100,- gereserveerd om dit te kunnen uitvoeren. Er wordt een lamp aangebracht om het orgel droog te houden.
Op 11 september wordt de ontslagaanvraag behandeld van organiste Mej. Vincker per 1 februari aanstaande. Er zijn reeds sollicitanten opgeroepen en één kandidaat heeft zich gemeld. Zij vraagt echter een vergoeding van f 150,- per jaar. Dat is bijna het drievoudige van het huidige bedrag. Misschien wil mej. Vincker haar functie langer blijven uitoefenen voor f 75,- per jaar? Dhr. Dol wil de functie wel overnemen, maar heeft tijd nodig om beter te eren orgelspelen.


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-08-1931

Kasboek 1931-1938 (15)
1931 21 augustus salaris organiste f 26,-
1932 4 januari reparatie orgel (Steenhuis Groningen) f 75,- 4 februari organiste J. Visscher f 26,- 29 april cadeau huwelijk J. Visscher (organiste) f 6,- 2 mei salaris Visscher 1/2 - 15/4 f 11,-
1933 24 april vergoeding orgelspelen 1932 f 15,- 5/2 - 30/4 33 f 40.50 30 juni orgelspel f 26,50 3 augustus organisten f 24,-
1934 9 januari organisten f 33,35 27 juni organist R. Naber f 37,50 31 dec organist R. Naber f 37,50
1935 30 juni Naber organist f 37,50 30 juni Meek Assen reparatie orgel f 1,50 31 december Naber organist f 37,50
1936 30 juni Naber f 37,50 30 juni Meek Assen reparatie orgel f 12,- 31 dec Naber f 37,50

1935: Op 13 december 1935 komt aan de orde dat de huidige organist H. Naber per 1 januari is benoemd als ambtenaar bij de Stichting Valkenheide in Maarsbergen. Men moet op zoek naar een opvolger.  (19)

1936: Op 3 februari worden de klachten van de nieuwe organist besproken dat hij geen vergoeding krijgt voor zijn gemaakte onkosten. besloten wordt aan zijn klacht gehoor te geven. Er zal een vergoeding van f 1,- per dienst worden betaald. (19)

Kasboek 1931-1938 (15)
1937 30 juni Naber f 37,50 31 dec Naber f 37,50
De reparatie in 1932 door Steenhuis voor f 75,- heeft zo goed als zeker betrekking op de discussie op 18 november van 1930 om een installatie aan te schaffen om het orgel droog te houden.


Kasboek 1938-1949 (16)
1938 30 juni salaris H. Naber organist 1e halfjaar f 39 31 dec f 40,50
1939 30 juni idem J. de Vries reparatie kerkorgel f 2,20 otrganist H. naber f 37,50
1940 juni H. Naber salaris f 39,- 7 nov H. Naber 15k salaris f 20,50 31 dec J. Feijen organist 17x spelen f 17,-
1941 30 juni J. Feijen organist f 39,- 10 okt Joh. Meek orgel f 20,80 5 nov psalmbundel voor organist f 5,- 31 dec J. feijen organist 32x orgelspelen f 32,- Bekleeding achter orgel f 11,13
1942 30 juni J. Feijen f 32,- 27 aug Joh. Meek Assen f 3,75 31 dec J. feijen 34 x orgelspelen f 34,-
1943 25 maart reparatie kerkorgel f 15,- 1 juli J. Feijen organist f 50,- 31 dec organist f 52,50 Ps. en gezangenbundel voor orgel f 5,-
1944 1 april bundel orgelmuziek f 3,50 1 juli jac de Vries organist f 77,50 13 juli inbinden muziekboek f 0,90 Ds, Brouwers muziekboek f 5,- 31 dec Jac de Vries organist f 52,50
1945 23 juni Joh Meek Assen f 10,- augustus Jac de Vries f 62,50 31 dec idem 31 dec Joh. Meek reparatie orgel f 13,501946: Voor f 1.500,- wordt van J. Reil een gebruikt instrument dat afkomstig is uit het Kerkje aan de Zee op Urk gekocht. (04). Het was een oud orgel, uit Amsterdam afkomstig en in 1905 te Urk geplaatst. (04)
Voor een geschiedenis van dit instrument zie onderaan deze pagina.
In het kasboek is een overzicht te vinden van de stand van het orgelfonds en de betalingen voor het orgel:
Op 31 december 1945 bedroeg het saldo van het orgelfonds f 2.839,63. Op 22 maart werd aan Reil f 1.500,- betaald. In april kwam er f 416,- binnen met als omschrijving 'Collecte Orgelconcert'. Op 28 juni werd er f 1.086,87 betaald met als omschrijving 'afgehaald geblokkeerd overgeschreven'. Een rekening van D. Lahuis bedroeg f 233,26. De restbetaling aan Reil bedroeg f 239,63. J. Offringa kreeg f 239.86 voor het aanleggen van electriciteit. Teslotte was er een rekening voor het vervoer van het orgel door de gebr. Vredeveld van f 57,10. Aan het einde van het traject was er een tekort van f 101,09. (16)

Dispositie: genoteerd door W.D. van der Kleij en W. H. Zwart bij een bezoek aan het orgel.

Bourdon 16' discant
Prestant 8' b/d
Holpijp 8'
Viola 8'
Celeste 8' discant
Prestant 4'
Roerfluit 4'
Quint 3' b/d
Cornet III
Tremulant  

Kasboek 1938-1949 (16)
1946 22 maart J. Reil nieuw orgel 1e helft f 1.500,- mei Gebr. Vredeveld vracht orgel f 57,50 mei Jac de Vries organist f 75,- 21 juli D. Lahuis Rek, v. orgel f 233,26 12 november laatste bedrag Firma Reil f 239,63 november J. Reil f 1086,87
1947 7 juli Jac de Vries 1e halfjaar f 65,- en Jac de Vries reparatie orgel f 8,- 24 okt tekort in orgelfonds f 70,29 31 dec Jac de Vries f 62,50
1948 Jac de Vries 2x f 62,50 zonder datum


1949: Op 24 oktober schrijft de predikant van de hervormde kerk te Heerde een brief aan ds. Spaling, waarin hij antwoord geeft op een vraag van ds. Spaling over Johann Reil. De predikant weet niets negatiefs over Reil te melden. (11)


Ds. Spaling schrijft aan de Hervormde Orgel Commissie (HOC) dat het orgel er slecht aan toe is en roept de hulp in van de HOC. Volgens de brief zou het orgel oorspronkelijk uit een RK kerk in Amsterdam komen en in 1859 gebouwd zijn. De secretaris van de HOC geeft dit bericht op 29 oktober door aan D. Hendrikse van de HOC.

1950: Op 1 juli meldt Reil aan de HOC dat alleen de windlade van het orgel naar Heerde is vervoerd en daar gerepareerd is. Aanstaande maandag gaat de windlade weer retour kerk. Op 3 juli meldt ds. Spaling aan de HOC dat de orgelonderdelen in de kerk zijn aangekomen.
Op 8 juli meldt de HOC dat Lambert Erné het orgel zal inspecteren. De HOC schrijft op 8 juli aan Reil dat hij de HOC had moeten informeren over de werkzaamheden. Dan had er een inspectie in de werkplaats kunnen plaatsvinden. Hij loopt nu de kans dat de werkzaamheden zullen worden afgekeurd.
Op 18 juli doet ds. Spaling verslag van de staat van het orgel aan de HOC na de restauratie door Reil. Hij heeft het orgel een uur lang bespeeld en doet verslag van zijn ervaringen:
 - Windvoorziening: Functioneert goed en maakt weinig geluid. Wel hoorden hij een suizend geluid bij de Prestant 8'.
 - Windlade: De bij- en doorspraak is niet geheel verdwenen. Aan de Prestant 4' is niets gedaan.
 - Tractuur: Alle registers lopen nu licht. De toetsmecaniek ramelt niet meer. De toetsen liggen echter niet op een lijn.
 - Diversen: Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 - Pijpwerk: Er is inderdaad gestemd en geďntoneerd, maar er zijn nu alweer valse tonen aanwezig. De registers geven geen egaal geluid.
Slotconclusie: Er is aardig wat verbeterd, maar voldoende is het nog niet. Hij vergelijk de uitgevoerde werkzaamheden met het contract met reil van 14 april 1950.
Van deze brief is ook een getypt afschrift aanwezig in het archief.
Op 21 juli schrijft de HOC dat de brief van Spaling is ontvangen. De HOC zal het orgel nogmaals onderzoeken.
Op 12 december meldt ds. Spaling aan lambert Erné dat reil nog sateeds geen brief heeft ontvange van de HOC en dus geen reden heeft om iets aan het orgel te doen. (11)


1951: Op 4 januari schrijft de HOC aan Reil dat hun brief van 19 oktober blijkbaar niet is aangekomen. Ze sturen de brief nogmaals.
Op 13 maart schrijft de HOC aan ds. Spalink dat Reil niet heeft gereageerd op de brieven van 19 oktober en van 4 januari. De HOC raad Spalink aan bv. Flentrop een offerte te laten maken voor de werkzaamheden, die nog moeten worden uitgevoerd. Dan kan Reil in rechte worden aangesproken om deze herstelkosten te betalen.|
Op 7 juni meldt ds. Spalink aan de HOC dat reil op 31 mei langs is geweest om aanvullende werkzaamheden uit te voeren.
Op 22 augustus meldt de HOC dat na onderzoek bleek dat de windlade nog steeds bij- een doorspraak vertoond. De HOC raadt ds. Spalink aan reil per aangetekende brief hiervan op de hoogte te stellen. (11)

1953: De HOC informeert bij Ds. Spalink naar de stand van zaken in het verschil van mening met Reil. Deze brief wordt ook toegestuurd aan mr. A. de Jong te Mijnsheerenland. (11)

47 kasboek 1958-1962 (17)
1958 26 april 'Orgenist' bijdragen 1/1 - 27/4 f 98,-
1958 22 juli orgelspelen J. Hoeks 20/7 f 3,50 30 okt idem 24/8
1959 6 januari loon organist f 150,50
1959 22 januari orgelstemmen f 45,-
1959 25 januari Geld orgelfonds 1958 naar spaarbank f 256,65
1959 5 juni orgelspel J. Hoeks f 21,- 29 sept 4x f 14,-
1959 15 juli 1e half jaar orgelspel A. Gropstra f 112,- j Hoeks f 2x f 7,-
1959 24 juli AOW Gropstra f 6,76
1960 8 januari A. Gropstra en J. Hoeks 1e halfjaar f 59,50 AOW 3,30 en 3,74
1960 12 januari J. Reil orgelstemmen 45,-
1960 22 januari Orgelfonds op de spaarbank f 361,88
1960 26 mei orgelfonds spaarbank f 23,82 1 sept f 40,98 7 nov f 42,17
1960 23 oktober organisten 1e halfjaar f 98,m-
1960 9 juni organist J. Hoeks f 14,- 3 nov 28,-


1961: Op 2 oktober stuurt Reil een brief naar de kerk met informatie over een mogelijk nieuw orgel. Hij biedt aan de eenklaviers types 6 en 10 of mogelijk een orgel op bestelling, die een wat langere levertijd hebben. (09)

47 kasboek 1958-1962 (17)
1961 20 jan orgelfonds f 33,12 24 mei f 73,70 5 okt f 64,09
1961 10 mei J. Hoeks f 21
1961 24 dec. 2e halfjaar organist f 70,-
1962 12 jan orgelfonds f 51,53
1962 17 mei J. Hoeks f 38,50 31 dec f 28,-

1963: Men plaatst een advertentie in Trouw 7 december voor een gebruikt orgel. (10)


47 kasboek 1958-1962 (17)
1963 1 januari organisten 2 1/2 jaar f 80,50
1963 11 okt orgelfonds f 350,0


49 kasboek 1963-1966 (18)
1963 22 juni organist Gropstra f 84,- 29 dec f 84,-

1963: Vanaf het midden van de jaren '50 wordt er geld in een orgelfonds gestort. In 1963 is dit fonds aangegroeid tot ruim f 2.700.- (17)

1964: Het orgel wordt vervangen door een electronisch orgel achter een schijnfront. Het orgel wordt gekocht bij Van Sloten te Assen. voor f 3.650,-

49 kasboek 1963-1966 (18)
1964 6 juli aan van Sloten Assen orgel f 3.650,-
1964 5 november Muziekboek voor mej. D. Hoeks f 19,75
1964 31 dec mej. D. Hoeks organist f 45,50 en T. Koers organiste f 66,50
1965 23 april Aan A. Gropstra van 1964 organist f 60,-
1965 28 juni Mej. T Koers orgelspel 1e half jaar f 63,- d. Hoeks idem f 59,60
1964 31 dec Mej. Koers f 73,50 D. Hoeks f 56,-


1970: Vierdag plaatst een positief dat in 1964 werd gebouwd voor de Hervormde Adventskerk in Amersfoort. Het orgel wordt ingewijd op 17 december 1970. Adviseurs waren Willem Hülsmann en Adr. de Groot. (03)

Volgens het boek Het kerkje aan zee is het orgel te Hoogersmilde gesloopt door Vierdag: "Zij namen mee wat bruikbaar was", herinnert oud kerkvoogd Wildeboer uit Hoogersmilde zich over deze gebeurtenis, "de rest werd verdeeld en opgeslagen, de grote pijpen op de peerdezolder. Daar hebben ze gelegen en m'n vader maakte er wel eens een afvoerpijpje mee. Als jongens konden we er prachtige gevechten mee houden, het leken wel speren, ze gooiden prima. Van het houtwerk heeft Visser nog een bed gemaakt, maar zakte daar door. Waar echter de kern van dit oude en misschien historisch belangrijke instrument is gebleven, is helaas onbekend." (05)Het Orgel 1970 mei blz. 146, Het Orgel 1971 april blz. 146


Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken . Foto: Geert Koops

Dispositie (04):
Manuaal  C-f’’’ Pedaal C-d’
Prestant  4' Aangehangen
Holpijp  8'  
Roerfluit  4'  
Octaaf  2'  
Scherp II 1’  

Voor foto's tijdens een stembeurt van het Vierdag-instrument zie onderaan deze pagina.
Foto (08) Orgel met gesloten luiken

2007:
Al op op 25 januari 2007 werd al een onderzoek uitgevoerd wat de mogelijkheden waren het orgel vanuit de Gereformeerde kerk naar "De Schakel" over te plaatsen.
Onderstaand de stand van zaken:
Het instrument bleek wat afmetingen betreft prima op het balkon in de kerkzaal van het Kerkelijk Centrum “De Schakel" te passen. Het balkon is ruim genoeg, er is voldoende hoogte en de balustrade met onderslag is aan passen aan de nieuwe opstelling.
Er zullen ± 12 zitplaatsen komen te vervallen.
De vloer waarop het orgel moet komen te staan moet worden uitgevlakt. De verhogingen waar nu het Vierdag positief en de te verwijderen stoelen staan moeten worden verwijderd.
De trekstang boven de balustrade vergt aanpassingen aan het orgel. Het Vermeulen-orgel moet om deze trekstang heen worden gebouwd: het front er vóór, de rest er achter. Het vergt enkele aanpassingen aan de kas en binnenin verplaatsing van een rij pijpen.
De conclusie is dat overplaatsing goed mogelijk is, mits een aantal aanpassingen wordt uitgevoerd. Met name de klank zal doorgewerkt moet worden om in de nieuwe ruimte aangenaam te kunnen klinken.
Het instrument is erg vervuild. Dit is grotendeels gevolg van het ontbreken van een dak op de kas.
De orgelkas vertoont een aantal gebreken: scheuren in panelen, beschadigingen aan paneelomrandingen. In de raamwerken aan weerszijden van de kas is doek gespannen, in plaats van vaste panelen.
Bij de eerdere overplaatsing is de kas op een aantal plaatsen doorgezaagd. In constructieve zin is dit niet hersteld. Doordat de kas staat ingeklemd tussen de balkonvloer en het plafond doet het geheel steviger aan dan het op zichzelf is.
De bovenste profileringen aan de kap boven de speeltafel lijkt een nogal afwijkende maat te hebben. In het snijwerk zitten een aantal scheuren.
De speeltractuur functioneert goed.
De registertrekkers verschillen nogal qua trekkracht. Dit zal hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van het wegslijten van de grafiet-glijlagen.
De windlade is in 1982 gerestaureerd door Mense Ruiter. Deze functioneert naar behoren.
Balg, regelaar en windmachine functioneren goed.
Er zijn enkele kleine lekkages waarneembaar in aansluitingen en bij pakkingen. Het systeem is niet erg geruisloos.
De houten pijpen zijn goed in orde, evenals overwegend het metalen binnenpijpwerk. Enkele kleine stemschades.
De frontpijpen zien er goed uit op enkele voetspitsen na, deze zijn ingezakt. (10)
Dit resulteert in een offerte van 31 januari (20)

Uit te voeren werkzaamheden voor overplaatsing:

2009: De Gereformeerde kerk in Hoogersmilde wordt gesloten en verkocht. Het orgel uit de voormalige Gereformeerde kerk zal worden overgeplaatst naar "De Schakel".


Het orgel geplaatst in De Schakel, maar voor het herstel van de kleuren en het bladgoud.

2010: Er worden pogingen ondernomen om het orgel op de monumentenlijst geplaatst te krijgen. Deze pogingen lijken niet geslaagd. Op de monumentenlijst van 2024 is het orgel niet vermeld. (20)

2012: Het orgel uit de Gereformeerde Kerk is door de orgelmaker Mense Ruiter verplaatst naar de hervomde Kerk en gerestaureerd.
Tijdens de demontage in juli raakten twee orgelpijpen beschadigd doordat een van de vrijwilligers er per ongeluk op ging staan. Mense Ruiter herstelde de pijpen.
Kunstrestaurateur Lammert Muller uit Zuidhorn voerde een kleuronderzoek uit en schilderde het orgel opnieuw. Ook bracht hij het bladgoud aan.
Beeldhouwer Tico Top uit Kruisweg leverde 3 stuks snijwerk.
Orgelmaker Mense Ruiter schrijft in november een memo voor de waardebepaling van het orgel. De herbouwaarde wordt geschat op circa EUR 162.000,-
Op 29 september worden nog de extra werkzaamheden in rekening gebracht:
-Maken achterste deel van de middentoren
-Verwormde krul van de linker Cul-de-Lampe opnieuw gesneden
-Geen extra kosten voor aanpassing balkonvloer
-Aanbrengen van lessenaar- en pedaal-verlichting
-Kleine orgel in de kerkzaal geplaatst
-Later verplaatsen kleine orgel naar de grote zaal. Het instrument zal nog worden nagezien en gestemd.
Het orgel is op 2 november 2012 weer in gebruik genomen. Zie ingebruiknemingsprogramma. (20)


Neie Smildeger van 23 oktober 2012, onbekende krant 2012

van het verplaatste Vermeulen-orgel:

Foto's: Geert Koops Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken

Noten:
 1. Boek: T.A. Romein, De hervormde predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861, J. Oomkens Groningen, 1861 blz 76
 2. Vervallen
 3. Het orgel april 1971 blz. 146.
 4. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
 5. E-Mail van Victor Timmer d.d. 1-5-2006
 6. E-Mail d.d 16-07-2012 van Jans Vrieling
 7. Boek:  Klaas de Boer, Er staat een orgel in, Het kerkje aan de zee en zijn kerkgangers, Stichting Urker uitgaven, 1987 50-54 (Victor Timmer uit Leek wees mij op het boek)
 8. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hoogersmilde,_Rijksweg_179_-_De_Schakel
 9. Archief Reil
 10. Onderzoek archieven door Jans Visscher uit Hoogersmilde
 11. Archief Lambert Erné - Universiteit Utrecht
 12. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 16 Kerkvoogdij Notulen 1857-1908
 13. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 17 Kerkvoogdij Notulen 1901-1924
 14. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 43 kasboek 1925-1931
 15. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 44 kasboek 1931-1938
 16. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 45 Kasboek 1938-1949
 17. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 47 kasboeken 1958-1962
 18. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 49 kasboek 1963-1966
 19. Drents Archief: 0805 Nederlands Hervormde Gemeente Hoogersmilde 18 Kerkvoogdij Notulen 1924-1936
 20. Archief Mense Ruiter
 21. Drents Archief: 0446 Provinciaal College van Toezicht Hervormde Gemeenten 74 1870

Geschiedenis van het voormalige orgel dat werd aangekocht uit Urk (05)

1902: Orgel aangekocht uit Amsterdam en geplaatst op de kraak.

1905: Plaatsing boven de kansel

1927: Opdracht voor een restauratie aan G. van Leeuwen voor f. 575,-

1928: Werk uitgevoerd door W. van Leeuwen (daarbij ander klavier en toevoeging Vox Celeste 8 voor extra f. 145,-)

1929: Reparatie van het trapmechanisme van de balg door W. van Leeuwen.

1942: Het orgel wordt door J. Reil uit de kerk verwijderd en in 1946 te Hoogersmilde geplaatst in een andere kas.

De dispositie te Urk:
Bourdon 16 D
Prestant 8 B/D
Holpijp 8
Viola 8
Celeste 8 D
Prestant 4
Roerfluit 4
Quint 3 B
Octaaf 2
Cornet 4 sterk
Tremulant

Mechanisch en aangehangen pedaal

Foto's van dit instrument uit het boek: S.v.d. Berg e.a., Het kerkje aan zee, Urk 1986

Organist Johannes Oost
Organist Johannes Oost op de rechter foto
Trouw 02-11-1987 Klik op de afbeelding voor een vergroting


Foto's (Geert Koops) tijdens een stembeurt van het Vierdag-orgel uit de Schakel: