Klazienaveen Protestantse Gemeente Eben-Haezer (voormalige Gereformeerde kerk)


Beeldbank Drents Archief DM0210111103 Kerkgebouw voordat in 1931 een toren werd toegevoegd.

Verwarrend is dat de kerk ook wel bekend stond als de gereformeerde kerk van Nieuw-Dordrecht (tot 1939) (04)
In het het boekje van het 100-jarig bestaan van de kerk staat over deze naamgeving op bladzijde 18 het volgende te lezen: "Eind 1938 kwam men met het voorstel om de naam "Gereformeerde kerk van Nieuw-Dordrecht" te veranderen in "Gereformeerde kerk van Klazienaveen". " Bij de ingekomen stukken op de vergadering van 14 november 1939 een schrijven dat de naamsverandering is goedgekeurd."
Op een vergadering van 22 april 1891 te Nieuw Amsterdam was er een voorstel: "wat de zaak van Nieuw-Dordrecht betreft spreekt de kerkeraad de wens uit dat, gezien de omstandigheden, het nodig is dat er een zelfstandige gemeente wordt gesticht".
De kerk kreeg aanvankelijk de naam van Nieuw Dordrecht, omdat een broeder de kerk wilde bouwen bij cafe Lufting op de weg van Klazienaveen naar Nieuw Dordrecht. (05)

1914: 4 juni: Er wordt in de kerkenraad gesproken over de aanschaf van een orgel. Besloten wordt de gemeente bijeen te roepen om snel een besluit te kunnen nemen.
Op 7 juli rapporteert de orgelcommissie aan de kerkenraad. Besloten wordt een orgel aan te schaffen.


De Standaart 22-07-1914, Het orgel augustus 1914


Bericht uit 'Het Orgel" augustus 1914                                    Bericht uit de Standaart  (03) (04)


Berichten uit 'Het Orgel" september 1914 en februari 1915

3 november: De meesterknecht van de orgelmaker komt binnenkort langs om de bouw van het orgel voor te bereiden.
22 december: J. NIjsing, R. Kloosterman en W. Westera informeren naar de voortgang van de plaatsing van het orgel. Het geld is beschikbaar. Binnenkort vindt de aanbesteding plaats.

1915: 5 januari: Hoomans en Kleine Deters bezoeken de kerkenraad om te horen wie de opdracht krijgt voor de aanpassingen aan het balkon. Besloten wordt deze te gunnen aan de laagste inschrijver Hoomans.
6 april: Jacob Heldring leent f 400,- aan de kerk voor het maken van de galerij.
6 april: Naast dhr. Floor zal een 2e organist worden benoemd. Het orgel mag alleen worden bespeeld met toestemming van de kerkenraad.

Het orgel wordt op 3 mei in gebruik genomen. Ds. S. de Vries preekte over psalm 150.

Emmer courant 05-05-1915

4 mei: Met besluit het orgel te verzekeren voor f 2600,=
Rekening van f 13,04 voor werkzaamheden aan het orgelbalkon.
1 juni: Rekening van f 1235,= van orgelmaker A.S.J. Dekker


1916: 18 januari: Discussie over een eindejaarscadeau voor de organist. Besloten wordt hem f 10,= te geven


Foto uit (22) (klik op de afbeelding voor een vergroting.

Dispositie: (01)
Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Viola 8', Celeste 8', Octaaf 4', Fluit dolce 4', Cornet III, Trompet 8'
Octaafkoppel Tremulant Notitie door Mense Ruiter van onbekende datum (10)

Kasboek 1919 - 1923 (14)
1919 31 december L. Floor orgelspelen
1920 31 december Nota Dekker orgel rep f 40,30
1921 21 februari organist Homans f 30,- Floor f 10,-

1921: De organist krijgt een salarisverhoging van f 15,- Dat is 60% meer.

Het Orgel 1921 januari


Emmer courant 26-02-1921, Emmer courant 03-03-1923, Emmer courant 20-10-1923

Kasboek 1919 - 1923 (14)
1922 20 januari Firma ASJ Dekker orgel f 219,50 9 februari organist Homans gratificatie f 40,- Hoogeveen voor orgelpompen f 25,- 4 september Van Dekker stemming kerkorgel f 32,30 31 december Homans voor orgelbegeleiding f 40,- J. Hoogeveen voor orgeltrappen f 25,-
1923 19 april Nota G.K. Tj. Homans voor kerkorgelboek f 4,- 22 oktober nota firma ASJ Dekker stemming kerkorgel f 32,40

Kasboek 1931 - 1948 (18)
1931 8 oktober kwitantie ASJ Dekker f 32,30Links: ansichtkaart, rechts: foto Geert Jan Pottjewijd

1932: 30 maart gemeentevergadering: 'Art 7 Rondvraag Bij de rondvraag wordt gesproken over de gordijnen op 't orgel. De wenschelijkheid hiervan wordt te kennen gegeven. Er zal voor gezorgd worden.' (11)

41 kasboek 1931 - 1948 (18)
1932 13 juni giro ASJ Dekker Goes f 32,16
1933 19 oktober kwitantie ASJ Dekker Goes f 32,45
1934 28 november kwitantie firma Dekker f 25,95

1934
: 20 februari gemeentevergadering: De gezangenkwestie komt aan de orde. Er blijken voorstenders en tegenstanders te zijn. Er wordt geen conclusie getrokken. (11)

41 kasboek 1931 - 1948 (18)
1935 7 december giro ASJ Dekker Goes f 24,-
1936 10 oktober orgelstemmen (Slagter) f 0,50 Giro Dekker Goes f 21,-
1937 12 november orgelstemmen f 12,-

1937: Op 4 juni schrijft A.S.J. Dekker uit Goes dat ze het jammer vinden als de jaarlijkse stemming van het orgel aan iemand anders wordt overgedragen. Dekker heeft meerdere orgels in de omgeving in onderhoud en kan de stemming verrichten voor f 17,50.
Op 12 juni schrijft A.S.J. Dekker aan predikant Verhoog hoe het ervoor staat met de beslissing omtrent het stemmen van het orgel. (20)

41 kasboek 1931 - 1948 (18)
1938 31 december orgelstemmen f 18,-
1939 3 februari orgelstemmen f 18,06
1940 2 januari orgelstemmen f 18,06

1941: De kerk bestaat 50 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt een historisch overzicht gemaakt met daarin brieven van oud-predikant. De kerkmuziek komt niet aan bod.(12)

41 kasboek 1931 - 1948 (18)
1942 13 mei orgelreparatie L. Eversdijk f 175,-
1943 5 augustus rekening Eversdijk f 22,50
1944 29 februari zangbundels Psalter plus porto f 30,08
1945 organisten Jonkers en Homans f 100,-
1947 maart K.F.H. de Bruin orgelstemmer f 27,-
1948 7 augustus orgelstemmen K.F.H. de Bruin f 30,-

1949: Op 23 maart stelt de orgelcommissie voor om een windmotor te installeren. De kosten worden geschat op f 700,-. De kerkenraad gaat akkoord. (19)
Kasboek 1949 - 1960 (17)
31 maart gratificatie Homan en Jonker f 25,-
1950 2 maart idem
1951 --

ca. 1950: Ombouw door de firma A.M. Olieman (21) uit Rotterdam. Het orgel werd omgebouwd tot een electro-pneumatisch orgel met 2 manualen en een zelfstandig pedaal.

Op 5 maart wordt besloten om per dienst enkele psalmen ritmisch te zingen. Dit besluit werd 25 jaar geleden ook al genomen, maar nooit in de praktijk gebracht.
Op 24 oktober komt het orgel weer aan de orde. Er wordt nu een bedrag genoemd van f 1.875,-. Dit is aanmerkelijk hoger dan de eerst genoemde f 700,-. Blijkbaar is besloten de werkzaamheden uit te breiden. In kas van het orgelfonds is f 1.670,-. DE commissie krijgt toestemming voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden. Het resterende bedrag zal worden opgehaald middels collectes. (19)

Dispositie volgens het advies van Johan van Dommele uit 1964:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Bourdon 16' Holpijp 8' Subbas 16'
Prestant 8' Gamba 8'    
Octaaf 4' Flute Douce 4'    
Cornet III Quint vanaf f 2 2/3'    
Trompet 8' Tremulant      
           

Koppelingen: Manuaal I-II, Pedaal-Manual I, Pedaal Manuaal II, Superkoppel Manuaal I

1951: Op 28 maart wordt gevraagd of de vernieuwing van het orgel in de notulen kan worden opgenomen. Op 18 maart werd het geheel vernieuwde orgel in gebruik genomen. Het orgel heeft nu twee klavieren, terwijl er ook een nieuw register is toegevoegd.

Kasboek 1949 - 1960 (17)
Van de restauratie en wijziging van het orgel rond 1950 is in het kasboek niets terug te vinden. Vermoedelijk werd dit gefinancierd uit een orgelfonds.

1960-1963: Men start met plannen voor de bouw van een nieuw orgel.
Op 23 november 1960 wijzen de organisten de kerkenraad op de erbarmelijke toestand van het orgel. Het huisorgel zou weer gebruikt moeten worden een aangesloten op de vfersterking.
Kan er snel een besluit worden genomen, zodat er aanstaande zondag al gebruik van kan worden gemaakt?
Op 1 december 1960 schrijft dhr Homan van de orgelcommissie een brief aan Reil (en aan anderen?) om met een voorstel te komen. Ook vraagt hij of het bestaande orgel kan worden ingeruild.
op 12 december 1960 beantwoordt Reil de brief van 1 december en komt met het voorstel een mechanisch orgel te bouwen met 17 stemmen voor hfl 33.450,=. Dit bedrag kan worden vermionderd door gebruik te maken van pijpwerk uit het bestaande orgel.
Na een bezoek op 30 mei aan de kerk komt er een nieuwe offerte van Reil gedateerd op 3 juni 1961 (blz. 01,02 en 03). het aantal registers is nog steeds 17. De volgende registers uit het oude orgel worden hergebruikt: Prestant 8', Octaaf 4', Fluit 4', Quint 2 2/3', Holpijp 8'en Bourdon 16'. Geadviseerd wordt een opstelling in een ondiepe kas met Borstwerk en Hoofdwerk. Door hergebruik van pijpwerk valt de prijs ruim Hfl 5.000,=  lager uit. Aan het eind van de offerte worden een aantal orgels genoemd die Reil in het Noorden heeft gebouwd. (09)
Op 17 januari 1961 verzoekt de orgelcommissie aan de kerkenraad om gelden om een nieuw orgel te financieren. Het oude orgel functioneert niet meer en restauratie is zeer duur en niet meer de moeite waard. Een nieuw orgel vergt een bedrag van circa f 30.000,- Er zal weer gebruik moeten worden gemaakt van een harmonium?. Hiervoor is wel een nieuwe geluidsinstallatie noodzakelijk. (20)
Op 8 juni 1961 volgt er een brief om een tweetal schetsen te begeleiden voor de 2 varianten Borstwerk/Hoofdwerk en Rugwerk/Hoofdwerk. Op 8 februari 1962 schrijft dhr. Homan van de Orgelcommisie een brief waarin het idee wordt geopperd om de bestaande orgelkas te hergebruiken.
Op 13 februari 1962 (blz. 01 en 02) komt het antwoord van Reil, waarin een Hoofdwerk/Rugwerk variant met hergebruik van de bestaande orgelskas en de gevraagde dispositie wordt uitgewerkt. Deze variant zal Hfl 29.900,= kosten.
Op 14 maart 1962 komt het antwoord van de orgelcommissie. Ze willen verder met Reil, maar willen eigenlijk niet meer uitgeven dan EUR 25.000,= Op 27 maart beantwoordt Reil de brief van 14 maart. Voordat hij zijn offerte wil aanpassen wil hij meer informatie over de kerk en het bestaande orgel en nog een keer langskomen. Ook wil hij een gesprek met de architect (Blijkbaar wordt de kerk verbouwd). In het archief van Reil zijn in die tijd ook kladtekeningen te vinden met schetsen en disposities (blz. 010203). De oude prijs is doorgestreept en vervangen door EUR 25.000,= Uit de aantekeningen blijkt dat het pijpwerk van het oude orgel goed is te gebruiken, behalve de trompet met zinken bekers.
Op 25 juni schijft Reil aan de orgelcommissie, dat hij de kerk heeft bezocht op 22 juni en dat het pijpwerk van het bestaande orgel goed bruikbaar is. Hij dringt nogmaals aan op een gesprek met de architect. De prijs van Hfl. 25.000,= is haalbaar.
Op 2 mei 1963 antwoord Reil op een telefoontje van de orgelcommissie naar een klein orgel. Hij kan er een leveren van hfl 4.000,=. Als hij de opdracht voor het nieuwe orgel krijgt betaald hij er weer Hfl. 4.000,= voor terug. (09)

1962: Opstelling “oude orgel” in de Gereformeerde Kerk van Klazienaveen volgens beschrijving van dhr. R. van Rumpt Sr. (GJP: Pels en zn.) Het document heeft een datumstempel van 13 juli. Vermoedelijk zijn er plannen om de kerk te verbouwen.  (Zie ook de opmerking van Reil om de architect te spreken).
Tekst: Oude orgel Geref. Kerk Klazienaveen
Pneumatisch, algemeen in goede staat, traditionele kast met 3 torens zonder waarde, alle houten pijpen oregon-pine; alle metalen pijpen van orgelmetaal, prestanten behoorlijk gehalte, alleen 30 grootste bekers van Trompet zijn v. zink. Een aantal pijpen behoeft uitdeuken en restauratie.
Opstelling 1 en 2 klav op 1 lade, pedaal apart.
De notiteis bevat een schetstekening van de frontopbouw van boven gezien. Front Prest. 8’ en 4’ goed bruikbaar. (02)


Op 19 juni schrijft de orgelcommissie aan de kerkenraad of de hulporganisten Dhr. A. pals en mevr. Ten Hoor-Houting tot vaste organist kunnen worden benoemd. Voorgesteld wordt de vergoeding te verhogen naar f 75,- per jaar.
De organisten dienen dan wel zelf voor hun miuziekboeken te zorgen. Dit werd tot nu toe door de kerk verzorgd. (20)

1962: Notitie van dhr. van Rumpt sr. omtrent het oude instrument (01)
Op een onbekend tijdstip schrijft organist Pals over de zeer slechte staat van het orgel., Eigenlijk is het onbespeelbaar geworden. (20)

1963: In een financieel overzicht zijn de kosten van de voorbereiding voor het plaatsen van een nieuw orgel al zichtbaar. Er is in die periode f 4.926,30 uitgegeven. (20)

1964: Op 10 januari brengt Johan van Dommele een advies uit over het huidige orgel. (01)
Als eerste wordt de dispositie vermeld van het huidige orgel.
Windwerk: Via EMI-windmotor met 2850 toeren. Windmotor is opgesteld buiten de kerkruimte. Lekkage in de magazijnbalg. Windverlies in het hele orgel. Pneumatiek is behoorlijk aangelegd en vertoonde geen gebreken.
Pijpwerk: Tompet 8' is van zink en zeer verwaarloosd. Het andere pijpwerk is van orgelmetaal of hout. De klank is weinig fraai.
Toestand: Het orgel is zeer vervuild en er zijn veel verbogen en plaat conducten. na een schoonmaakbeurt en herstel kan het orgel nog jaren mee. Nu het orgel verplaatst moet worden is het de vraag of het orgel die leiden kan. De kans op schade is groot.
Voor ca. f 40.000,- kan een nieuw orgel van een vergelijkbare grootte worden gebouwd. Van Dommele adviseert contact op te nemen met een goede orgelbouwer om het te verplaatsen. Indien het front gewijzigd moet worden, dit te doen in overleg met de architect. De windmotor opstellen in een geluidsdichte kist in de kerk.

Op 10 september dient de orgelcommissie zijn ontslag in, omdat ze niet zijn betrokken bij bovenstaand advies. Ook verwijzen ze naar eerdere offertes, waar voor lagere bedragen grotere orgels door Reil en Pels werden geoffreerd. Ook de verkoop van het oude orgel voor maar f 700,- wordt zeer betreurd. Het pijpwerk had gebruikt kunnen worden bij de bouw van het nieuwe orgel.(20)

1965: Nieuw orgel door Pels uit Alkmaar onder advies van Johan van Dommele en A.P. Oosterhof namens de Gereformeerde orgeladviescommissie.
Het orgel werd op woensdag 20 januari in gebruik genomen met een concert door de adviseur Johan van Dommele. Zie het Programmaboekje. (02)
In het financieel overizicht van de kerkbouw in 1964 is een post te vinden van f 35.046,- voor het orgel en van f 1.725,- voor het advies van de Gereformeerde Orgelcommissie.
In het jaarverslag van 1965 wordt melding gemaakt van de verwikkelingen rond het oude orgel, het electronische orgel en het nieuwe orgel. Men heeft inmiddels een nieuwe orgelcommisie benoemd. (20)


Foto Stichting Orgelcentrum nr. 3354 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Dispositie:

Hoofdwerk   Nevenwerk   Pedaal  
Prestant 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Baarpijp 4'    
Octaaf 4' Prestant 2'    
Mixtuur V Quint 1 1/3'    
    Dulciaan 8'    
    Tremulant      


Organist en Eredienst 1966 nr. 07/08 van de Gereformeerde Organisten Vereniging (GOV)

 

1967 Op de vergadering van de CvB van 12 juni wordt gesproken over het kerkorgel en de piano. De garantie van 10 jaar op het orgel is alleen van toepassing indien het orgel 1x per jaar wordt onderhouden door de bouwer van het instrument. Dit zal worden betaald uit het orgelfonds. De piano in het jeugdgebouw zal 2x per jaar worden gestemd. (16)

1968: In de kerkenraadsvergadering van 20 november wordt besloten om per 1 februari 1969 de nieuwe psalmberijming in te voeren. Ook het zingen van de Apostolische geloofsbelijdenis wordt ingevoerd. (15)

197x:  De jeugdraad schaft een luidsprekerorgel aan voor o.a. de gospelgroep. Rond het gebruik van dit orgel is een uitgebreide instructie aanwezig. (13)

1971: In de CvB vergadering van 19 april wordt afgesproken dat het orgel zal worden gerepareerd en gestemd. Ook zal er een slot worden aangebracht.
Op 14 juni blijkt dat nazien en reparatie van het orgel f 450,- zal kosten. Besloten wordt na te vragen bij dhr. Rozema, die inwoont bij de familie Ten Napel, of hij kans ziet deze werkzaamheden uit te voeren.  (16)

Bronvermelding:
 1. E-Mail van Jans Vrieling d.d. 31-10-2003 19:30
 2. E-Mail van Jans Vrieling d.d. 29-01-2003 19:36
 3. Het Orgel 1913/14 blz 86, Het orgel 1914/1915 blz. 8
 4. De Standaard van 22 juli 1914 Op dit bericht werd ik gewezen door Peter Dillingh d.d. 01-02-2005
 5. E-Mail van Jans Vrieling d.d.3-5-2005
 6. www:http://reliwiki.nl/index.php/Klazienaveen,_Langestraat_76_-_Eben_Haëzer 
 7. Boek: 100 jaar Gereformeerde kerk Klazienaveen (1991)
 8. Drents Archief:  0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 01 Kerkenraadsnotulen 1909-1923
 9. Archief Reil
 10. Archief Jaap Brouwer
 11. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 13 Notulen van gemeentevergaderingen; 1928-1946
 12. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 154 Kopieën van een gedeelte van de Kerkbode van 17 mei 1941 betreffende 50 jaar gereformeerd kerkelijk leven in Klazienaveen; (1984)
 13. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 17 Kerkenraad Correspondentie ca. 1954- ca. 1980
 14. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 40 Kasboek 1919 - 1923
 15. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 10 Notulen van brede kerkenraadsvergaderingen 1966 december 21 - 1974 juni 25
 16. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 57 Notulen van de commissie van beheer; 1965-1974
 17. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 42 Kasboek 1949 - 1960
 18. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 41 kasboek 1931 - 1948
 19. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 8 Notulen van brede kerkenraadsvergaderingen 1948 december 14 - 1960 november 23
 20. Drents Archief: 0420 Gereformeerde Kerk te Klazienaveen 15 Correspondentie 1958-1964
 21. Arie Matthijs Olieman, orgelbouwer, geboren in Rotterdam op 17 oktober 1911 wonende in Florida USA, overleden aldaar rond 1992, zoon van Matthijs Olieman (VHI-q) en Adriana Verkerk.
  Hij is getrouwd in Schiedam in het jaar 1944, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Donkervoort  geboren in Schiedam op 1 januari 1921, wonende in Florida USA.
  Omstreeks 1953 is hij met zijn gezin met de “Statendam” van de HAL naar Amerika gegaan. De vader van Elisabeth had een manometer-fabriek in Schiedam die haar broer Theo Donkervoort heeft voortgezet. Haar zoon Sjaak Olieman heefi; geprobeerd een filiaal van deze manometer-fabriek in Amerika op te bouwen.
  Uit dit huwelijk:
  1 Matthijs Olieman, geboren in Rotterdam op 2 februari 1945
  2 Sjaak Olieman, geboren in Rotterdam op 4 januari 1947, wonende in Florida
  Informatie uit E-Mail d.d. 25 mei 2023 van Alex Olieman uit 'De familie Olieman', Pieter Frans Olieman, 1995; Pirola uitgeverij. ISBN 9789064551987
 22. Boek: J. Donker, 100 jaar gereformeerde kerk Klazienaveen