Tiendeveen, Hervormde kerk

1888: In de kerkvoogdijvergadering van Beilen op 16 februari wordt besloten om aan dhr. Runeman f 5,-  uit te keren voor zijn taak als voorzanger in Tiendeveen.
Op 16 april beslist dezelfde kerkvoogdij het bedrag te verhogen tot f 10,- (02)

1898: In de kerkvoogdijvergadering op 16 april te Beilen wordt besloten dat de voorzangers te Hijken, Wijster en Tiendeveen f 10,- per jaar krijgen voor hun werk. Alleen echter als hulpprediker R.J. Nijzing in de dienst voorgaat. (02)

1901: In de kerkvoogdijvergadering van 25 oktober wordt een brief behandeld van hoofdonderwijzer A. Westerhout, waarin hij vraagt om een salarsverhoging voor zijn kerkkelijke dienst afgewezen.Voorganger van het huidge kerkgebouw (01)_1977: Collecte voor een nieuw orgel
TIENDEVEEN
Op zaterdag 9 april ''s avonds 7.30 zal er zo de Here wil een Paaszangdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te Tiendeveen.De meditatie zal verzorgd worden door ds: Neeleman terwijl de zangvereniging ''de Lofstem'' van Tiendeveen haar medewerking hoopt te verlenen. De samenzang zal begeleid worden door de Chr. Muziekver. ''Irene'' van Nieuweroord terwijl een collecte gehouden zal worden voor een nieuw orgel. Iedereen hartelijk welkom.
De Waarheidsvriend, 24 maart 1977, pp. 11 - 12

2002: Het electronische Johannes-orgel is vervangen door een electronisch Allen orgel met 27 stemmenBronvermelding:
  1. www: https://reliwiki.nl/index.php/Tiendeveen,_Kerkweg_3_-_Hervormde_Kerk_(Tot_1954)
  2. Drents Archief: 0314-94 Notulen van het college van kerkvoogden 1821-1934