Zorgvlied, Hervormde kapel Obadja


Links: ansichtkaar, rechts Reliwiki (02)

Voorgeschiedenis: Kabinetorgel uit ca. 1775? door J.J. Vool of J.S. Strumphler?  Volgens de verzameling van Van Meurs ‘gekocht vroeger bij Meek Assen’. (01) Misschien afkomstig van een particulier uit Haarlem (02)


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-06-1928, 08-02-1930

1937: Volgens onderstaand bericht werd het orgel in 1937 aangeschaft via orgel- en pianohandel Meek te Assen.

Provinciale Drentsche en Asser courant 17-04-1937

Dispositie:
  Manuaal
  Bas Discant
Prestant   8'
Holpijp 8' 8'
Fluit 4' 4'
Quint 2 2/3' 2 2/3'
Octaaf 2' 2'
Octaaf 1'  
Terts   1 3/5'

1968/1969: Restauratie door Reil. Op 20 december 1968 schrijft Reil een restauratievoorstel op basis een bezoek dat hij op 13 december aan de kerk bracht. Zie blz. 01 en 02.
Hij stelt de volgende werkzaamheden.
 - Het instrument wordt gedemonteerd en naar de werkplaats in Heerde overgebracht.
 - Het pijpwerk is zwaar beschadigd, maar kan weer in goede staat worden gebracht.
 - Nieuwe motor inpv. het verouderde exemplaar
 - Restauratie van de kas en vervangen van nieuwe delen door reconstructies. Opnieuw maken van de afsluitdeuren, die in de loop van de tijd zijn verdwenen.
Op 8 februari bevestigt Reil de opdracht voor de restauratie, die direct aansluitend wordt uitgevoerd. Zie contract. (04)


Notitie uit de dispositieverzameling van Van Meurs (06)


1980: De Hervormde orgelcommissie schrijft een rapport (gedateerd op 5 september 1980) over de staat van het orgel. Zie blz. 01 en 02.
De orgelcommissie concludeert dat het orgel in redelijk tot goede staat is. Het pijpwerk is vrijwel geheel origineel.Op grond van een pijpinscriptie op de middelste frontpijp mbt. tot een aflevering door de fa. Jac. van Bremen uit Allsmeer  zou het orgel in 1933 te Zorgvliet geplaatst kunnen zijn. De commissie raadt aan het orgel niet wijzigen en wijst vooral op het langzaam opwarmen van de kerk. (04)

1995: In dit jaar wordt er een onderhoudscontract met reil gesloten. Ook wordt door de kerkvoogdij geïnformeerd naar het completeren van het snijwerk Zie brief van Reil d.d. 18 september 1995.

1996: Door Reil wordt geconstateerd dat het houten pijpwerk van de Holpijp 8'en de Fluit 4' is gescheurd. De pijpen moeten naar de werkplaats worden overgebracht en opnieuw verlijmd. Zie ook de brief van Reil d.d. 15 april 1996. De werkzaamheden worden in 1996 uitgevoerd

2000: Reil brengt een offerte uit om het snijwerk van de pijpvelden weer te completeren. Hiervoor zal Marius van Wijk uit Eefde worden ingeschakeld. Werkzaamheden worden vooralsnog niet uitgevoerd. (04)

2001: Offerte d.d. 26 februari 2001 door Reil voor groot onderhoud (blz. 01, 02 en 03), omdat er steeds veelvuldiger storingen optreden. Het orgel wordt nu toegeschreven aan Strümphler en gedateerd op 1790. De volgende werkzaamheden worden voorgesteld:
 - Vervoer van het orgel naar de werkplaats in Heerde.
 - Vernieuwen stiften, ventielen opnieuw beleren en daarna de veerspanning controleren.
 - Windlade schoonmaken, afregelen en controleren op winddichtheid.
 - Mechaniek geheel nazien
 - Pijpwerk opvormen, schoonmaken en waar nodig verlengen
 - Stelpost: Afhankelijk van de aangetroffen situatie volledig restaureren van de windlade in overleg met monumentenzorg
 - Na herplaatsing intonatie nalopen en stembeurt. (04)


Meppeler Courant 2001-07-30

2003: Restauratie op basis van een geactualiseerde offerte d.d. 11 februari 2003? (02) De offerte wordt door de kerkvoogdij op 25 februari 2003 bevestigt. Het contract wordt getekend op 3 maart 2003
In september 2003 staat het orgel in de werkplaats te Heerde en kan de windlade samen met de deskundigen van Monumentenzorg (Van Straten en Diepenhorst) aan een nader onderzoek worden onderworpen. Geconcludeerd wordt dat maar een deel van de opgenomen stelpost behoeft te worden aangesproken. De volgende akties vinden plaats voor de windlade:
- Verwijdering van de belering op de bovenzijde van het cancellenraam en het aanbrengen van nieuw leer.
- Vernieuwen van de aanslagstiften voor de slepen.
- Krimpnaden in het cancellenraam dichtmaken.
- Aanbrengen van een sleepafdichting van geweven ringen tussen slepen en pijpstokken
In een brief van 26 september meldt Reil de resultaten van het onderzoek aan Zorgvliet.
op 19 december is het orgel weer in de kerk terug geplaatst. Zie brief d.d. 19 december 2003. In de brief wordt nog gewezen op het mogelijk later vervangen van de windmotor en het nog verder verbeteren van de windvoorziening, waardoor het instrument nog aan klank zal winnen. (04)

2004: Plaatsing van een nieuwe windmotor op 29 april. Zie brief van Reil d.d. 31 maart 2004. (04)
Van de Stichting tot Behoud van het Nederlands Orgel werd een subsidie verkregen van EUR 750,= (05)


Foto (02)

Bronvermelding:

  1. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Zorgvlied,_Dorpsstraat_5_-_Obadja
  3. Tijdschrift: Het orgel 1969/05 Orgelbouwnieuws
  4. Archief Reil
  5. Mededelingen nr. 63 voorjaar 2004 Stichting tot Behoud van het Nederlands Orgel werd een subsidie verkregen van EUR 1500,=
  6. Archief Jaap BRouwerFoto (02)